Άμεσες λύσεις στα ζητήματα την εξορυκτικής βιομηχανίας για την υποστήριξη της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία

Πάνω από 20 εκατομμύρια το χρόνο  διατίθενται για περιβαλλοντικές δράσεις από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αποκατάσταση 85.000 στρεμμάτων από το 1979, καθώς και οι φυτεύσεις 3,5 εκατομμύριων δένδρων και φυτών από τότε έως σήμερα, αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία της φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι τεκμηριωμένη η άμεση ανάγκη συντόμευσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εξορυκτική βιομηχανία, καθώς και η αντιμετώπιση της σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών  μέσα σε περιοχές ΝΑTURA. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμωθεί η υπεύθυνη εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και θα υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου πρωτοπορούν εφαρμόζοντας Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2006, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος  με τις Ευρωπαϊκές Αρχές για Βιώσιμες Πρώτες Ύλες. Έχουν έμπρακτα ενσωματώσει τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μεθόδους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενταχθούν σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.

Εντούτοις, μεταξύ της επιτυχημένης ανάπτυξης του κλάδου με βάση τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξη στόχων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ευημερία και την υγεία των εργαζομένων των συνεργατών και των περιοίκων, την ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια των οποίων επιβάλλεται η άμεση δρομολόγηση για την άρση τους. Μια σειρά από θέματα που έχουν επισημανθεί από το Σύνδεσμο πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους φορείς αλλιώς θα αποθαρρύνονται οι νέες επενδύσεις στον εξορυκτικό κλάδο και θα παρεμποδίζεται ο ενεργός ρόλος της χώρας στην πράσινη μετάβαση.