Έγκριση από το Συμβούλιο: νέος νόμος της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής συνεργασίας σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό του πράσινο φως σε έναν νέο νόμο της ΕΕ που θα ενισχύσει την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας μεταξύ των εθνικών αρχών και της Eurojust. Χάρη σε μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή για τις έρευνες και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, οι αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση στις πληρέστερες και ενημερωμένες πληροφορίες για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Pilar Llop

Η υιοθέτηση αυτού του νόμου αντιπροσωπεύει ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Eurojust και θα επιτρέψει σημαντική πρόοδο στη δίωξη των τρομοκρατικών αδικημάτων.

Pilar Llop, υπηρεσιακή υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας

Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη μοιράζονται πληροφορίες με την Eurojust για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία μέσω διαφορετικών, ενίοτε μη ασφαλών, καναλιών. Επιπλέον, το ισχύον δικαστικό μητρώο καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν επιτρέπει τη σωστή διασταύρωση των πληροφοριών.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα θα διορθώσει αυτές τις ελλείψεις και θα επιτρέψει στην Eurojust να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που ερευνούν και διώκουν τρομοκρατικά αδικήματα.

Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Eurojust πληροφορίες για τυχόν ποινικές έρευνες σχετικά με τρομοκρατικά αδικήματα μόλις παραπεμφθούν τέτοιες υποθέσεις στις δικαστικές αρχές. Η πρόταση:

  • δημιουργεί ένα σύγχρονο, ψηφιακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων το οποίο αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες και επιτρέπει τον διασταυρούμενο έλεγχο
  • εξουσιοδοτεί την Eurojust να εντοπίζει καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ διεθνικών ερευνών και διώξεων στον τομέα της τρομοκρατίας και να ενημερώνει προληπτικά τα κράτη μέλη για τους δεσμούς που έχουν βρεθεί
  • δημιουργεί ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της Eurojust
  • απλοποιεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες παρέχοντας στους εισαγγελείς συνδέσμους που είναι αποσπασμένοι στην Eurojust πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Eurojust είναι ο οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Συντονίζει τις έρευνες και τις διώξεις σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων στην Ευρώπη και χρησιμεύει ως κόμβος της ΕΕ για δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στην Eurojust πληροφορίες σχετικά με διώξεις και καταδίκες για τρομοκρατικά αδικήματα.

Η πρόταση κανονισμού εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, η θέση του Συμβουλίου συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο του 2022. Τον Δεκέμβριο του 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το τελικό κείμενο του κανονισμού.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

18.9.2023