Έγκριση συστάσεων από τους υπουργούς της ΕΕ σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και τη μακροχρόνια φροντίδα

Το Συμβούλιο εξέδωσε δύο συστάσεις: 1. σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και 2. σχετικά με την οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα.

Marian Jurečka, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Τσεχίας

Όλοι —από τους πολύ νέους έως τους ηλικιωμένους— έχουν δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή φροντίδα. Η επένδυση στη φροντίδα έχει νόημα από οικονομική άποψη· πρέπει δε να λάβει τη δέουσα προσοχή καθώς η κοινωνία γηράσκει.

Marian Jurečka, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Τσεχίας

Στόχοι της Βαρκελώνης για το 2030

Με τη σύσταση του Συμβουλίου που επικεντρώνεται στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αυξήσουν τη συμμετοχή σε αυτές τις υπηρεσίες. Η σύσταση αποτελεί συνέχεια των αρχικών «στόχων της Βαρκελώνης» που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2002. Συνιστώνται τα ακόλουθα:

  • τουλάχιστον το 45 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. (Ειδικοί στόχοι ισχύουν για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους στόχους για το 2002.)
  • τουλάχιστον το 96 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Η σύσταση καλύπτει επίσης ποιοτικές πτυχές, όπως η αναλογία προσωπικού προς παιδιά και το μέγεθος των ομάδων, καθώς και η εδαφική κατανομή των εγκαταστάσεων παροχής φροντίδας. Όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα και την προσβασιμότητα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να περιορίσουν τις άμεσες δαπάνες για τους γονείς και να προσφέρουν λύσεις σε γονείς με άτυπο ωράριο εργασίας με σκοπό τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.

Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα

Με τη σύσταση για τη μακροχρόνια φροντίδα προτείνονται δράσεις προκειμένου να καταστεί η φροντίδα περισσότερο προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και καλύτερης ποιότητας. Συνιστάται, μεταξύ άλλων, να γεφυρωθούν οι εδαφικές διαφορές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα μακροχρόνιας φροντίδας και την πρόσβαση σε αυτήν, ιδίως σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια και τα πρότυπα ποιότητας σε όλα τα περιβάλλοντα μακροχρόνιας φροντίδας και να προωθηθεί η αυτονομία και η ανεξάρτητη διαβίωση.

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Υιοθετώντας σε μεγαλύτερο βαθμό την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα διευκολύνεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ενισχύεται επίσης η κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και η εκπαιδευτική επιτυχία τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Η επένδυση στη μακροχρόνια φροντίδα δημιουργεί θέσεις εργασίας και —μειώνοντας το βάρος της οικογενειακής φροντίδας— απελευθερώνει εργασιακούς πόρους για άλλους τομείς. Η μακροχρόνια φροντίδα επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια και μπορεί να δώσει ώθηση στην ισότητα των φύλων: οι ευθύνες στο πεδίο της φροντίδας αφήνουν εκατομμύρια γυναίκες εκτός της αγοράς εργασίας ή τις υποχρεώνουν να εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι ευθύνες στον τομέα της φροντίδας μπορεί επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις αποδοχές και τις συντάξεις των γυναικών.

Γενικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα. Η στρατηγική συνοδεύτηκε από δύο προτάσεις συστάσεων του Συμβουλίου: μία με θέμα την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και μία άλλη με θέμα την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα.

9.12.2022