Έως 31 Δεκεμβρίου 2023 η προθεσμία για προσαρμογή της αδειοδότησης των δημοτικών παιδικών σταθμών

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία  για την υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεις των δήμων και των νομικών τους προσώπων για την προσαρμογή των  εν λειτουργία  δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τους διατάξεις του ΠΔ 99 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα τροποποιείται η με υπ’ αριθμόν 31630 /28/6/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ77ΜΔ7ΜΔ17ΜΔ146-Ζ00) Πρόσκληση και ισχύει ως εξής:
Στην παράγραφο 4 διάρκεια εφαρμογής ως ημερομηνία λήξης της εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμόν 31630 /28/6/2018 πρόσκληση όπως ισχύει .

27.12.2022