Ανθρωπιστική δράση: Η ΕΕ εισάγει περαιτέρω εξαίρεση στις κυρώσεις

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να τροποποιήσει το πλαίσιο της ΕΕ για τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εισάγοντας μια ανθρωπιστική εξαίρεση από τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για αρχική διάρκεια 12 μηνών .

Ως αποτέλεσμα της απόφασης, ορισμένες κατηγορίες ανθρωπιστικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται στο ψήφισμα 2664 (2022) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οργανισμοί και φορείς που έχουν πιστοποιηθεί ως ανθρωπιστικοί εταίροι της ΕΕ ή των κρατών μελών της και των εξειδικευμένων υπηρεσιών των κρατών μελών μπορεί να συμμετάσχει σε συναλλαγές με άτομα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο χωρίς προηγούμενη άδεια, εάν ο σκοπός είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή η υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες ατόμων που έχουν ανάγκη.

Η σημερινή απόφαση ενισχύει τη συνοχή και τη συνοχή μεταξύ των καθεστώτων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και με εκείνα που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΟΗΕ ή από άλλους διεθνείς εταίρους προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανθρωπιστική δράση βάσει αρχών από αμερόληπτους ανθρωπιστικούς παράγοντες .

Αυτή η απόφαση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στους ανθρωπιστικούς όσο και στους οικονομικούς φορείς, καθώς και σε όσους χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια: οι κυρώσεις της ΕΕ δεν εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας . Καταδεικνύει τη σταθερή αποφασιστικότητα της ΕΕ να αποφύγει τις ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες των κυρώσεων στην ανθρωπιστική δράση και τη σημασία που αποδίδεται στην πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου στην πολιτική κυρώσεων της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 2664 (2022), το οποίο παρέχει μια «ανθρωπιστική διάσπαση» – μια πάγια ανθρωπιστική εξαίρεση – στα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκαν από τα καθεστώτα κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, το Συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει την ανθρωπιστική εξαίρεση σύμφωνα με την απόφαση 2664 στα καθεστώτα κυρώσεων του ΟΗΕ σε επίπεδο ΕΕ, και στις 31 Μαρτίου 2023, το Συμβούλιο εισήγαγε την ανθρωπιστική εξαίρεση στα λεγόμενα καθεστώτα μικτών κυρώσεων ΟΗΕ/ΕΕ στο τα οποία μέτρα της ΕΕ συμπληρώνουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις 27 Νοεμβρίου 2023, το Συμβούλιο εισήγαγε περαιτέρω την ανθρωπιστική εξαίρεση σε ορισμένα καθεστώτα περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

19.2.2024