Αποφάσεις του Συμβουλίου για τον εκσυγχρονισμό των εξαγωγικών πιστώσεων

Σήμερα το Συμβούλιο εξέδωσε δύο αποφάσεις για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Διακανονισμού περί των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Η θέση της ΕΕ είναι να υποστηρίξει και τις δύο τροποποιήσεις.

Ο Διακανονισμός περί των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης παρέχει ένα πλαίσιο για την ορθή χρήση των εν λόγω εξαγωγικών πιστώσεων, προάγοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων. Ο Διακανονισμός είναι μια συμφωνία κυρίων, απόρροια σειράς διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ το 1978, η οποία έχει στο μεταξύ επικαιροποιηθεί και μεταφερθεί στο δίκαιο της ΕΕ.

Εκσυγχρονισμός του Διακανονισμού

Η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αφορά τον προτεινόμενο εκσυγχρονισμό του Διακανονισμού. Με τον εν λόγω εκσυγχρονισμό θα επιτρέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες αποπληρωμής και μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοοικονομική διάρθρωση των εξαγωγικών πιστώσεων, π.χ. όσον αφορά τη συχνότητα, τα ποσά και τον τρόπο αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου και των τόκων. Απώτερος σκοπός του εκσυγχρονισμού είναι να εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός ευελιξίας των κανόνων ώστε να υφίστανται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό και να αποφεύγεται ο παραγκωνισμός του ιδιωτικού τομέα.

Στήριξη της πράσινης μετάβασης

Η δεύτερη απόφαση αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση της τομεακής συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργα μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν και υδρολογικά έργα, η οποία περιέχεται σε παράρτημα του Διακανονισμού. Σκοπός της τροποποίησης είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της τομεακής συμφωνίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εξαγωγές από ευρύτερο φάσμα βιομηχανικών τομέων να επωφεληθούν από τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Επί του παρόντος, η τομεακή συμφωνία επικεντρώνεται μόνο σε ορισμένους τομείς παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της θα επιτρέψει στους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Η τροποποίηση ευθυγραμμίζει επίσης τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως έργου προσαρμογής με τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι αναπτυξιακές τράπεζες.

Επόμενα βήματα

Οι αποφάσεις τίθενται σε ισχύ με την έκδοσή τους. Το Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις. Θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση του Διακανονισμού θα τεθεί σε ισχύ μόλις όλοι οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις τυπικές εσωτερικές τους διαδικασίες και δηλώσουν τη συμφωνία τους με το νέο κείμενο του Διακανονισμού, κατ’ αρχήν στις 15 Ιουλίου 2023.

Ιστορικό

Οι κυβερνήσεις στηρίζουν τους εθνικούς εξαγωγείς παρέχοντάς τους εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης μέσω οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ). Η στήριξη αυτή λαμβάνει τη μορφή είτε «δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης» είτε «καθαρής κάλυψης», όπως η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων ή οι σχετικές εγγυήσεις. Ο Διακανονισμός περί των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης παρέχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για αυτές τις διαδικασίες.

Τον Ιούνιο του 2019, η ΕΕ κίνησε τη διαδικασία για εκσυγχρονισμό του Διακανονισμού υποβάλλοντας μια πρώτη ευρεία πρόταση προς τον ΟΟΣΑ· σε συνέχεια της πρότασης της ΕΕ, το 2020, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν κατ’ αρχήν να εκσυγχρονίσουν τον Διακανονισμό.

Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό είναι η ΕΕ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 31 Μαρτίου 2023 ο ΟΟΣΑ υπέβαλε στους συμμετέχοντες στον Διακανονισμό προτάσεις αφενός για τον εκσυγχρονισμό του Διακανονισμού και αφετέρου για την τροποποίηση της τομεακής συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργα μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν και υδρολογικά έργα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του Διακανονισμού.

Στις 23 Μαΐου 2023 οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία επί των προτάσεων

14.7.2023