Απόφαση για την αντιστάθμιση των απαιτήσεων για τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές – ΚΟΡΣΙΑ: Το Συμβούλιο υιοθετεί τη θέση του

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση απόφασης σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης  των απαιτήσεων αντιστάθμισης CORSIA  (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της πράσινης μετάβασης και στοχεύει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Το CORSIA είναι ένα  παγκόσμιο πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις διεθνείς αερομεταφορές εγκρίθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) το 2018, στην οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν από την πιλοτική φάση της, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021. Στόχος της απόφασης είναι να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να ειδοποιούν τους φορείς στην Ένωση των απαιτήσεων συμψηφισμού τους από την πρώτη προθεσμία του Νοεμβρίου 2022. Η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS) για τις αερομεταφορές, το οποίο εφαρμόζει το CORSIA στο δίκαιο της ΕΕ, αποτελεί αντικείμενο άλλης πρότασης της Επιτροπής και επί του παρόντος συζητείται από το Συμβούλιο και τη Βουλή.

Η εντολή για διαπραγμάτευση σχετικά με την πρόταση απόφασης επιτρέπει στα  κράτη μέλη να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις  τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης σύμφωνα με τις προθεσμίες και τη μεθοδολογία που ορίζει ο ΔΟΠΑ έως ότου εγκριθούν νέοι κανόνες βάσει της αναθεώρησης του ETS για τις αερομεταφορές από την συννομοθέτες και μεταφέρονται στο δίκαιο των κρατών μελών.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή εντολή εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (Coreper), επομένως η Προεδρία του Συμβουλίου μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του.

Ιστορικό

Η CORSIA συμφωνήθηκε από τον ΔΟΠΑ το 2018 με στόχο τη διατήρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη διεθνή αεροπορία στα επίπεδά τους για την περίοδο 2019-2020. Συμπληρώνει ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων της τεχνολογίας των αεροσκαφών, των λειτουργικών βελτιώσεων και των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Οι υποχρεώσεις CORSIA έχουν ήδη αρχίσει να ισχύουν. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης (MRV) σχετικά με τις εκπομπές CO2 από διεθνείς πτήσεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αυτές οι υποχρεώσεις έχουν εφαρμοστεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω παράγωγης νομοθεσίας.

Οι απαιτήσεις συμψηφισμού CORSIA ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η συμμετοχή στην πιλοτική φάση CORSIA (2021-2023) και στην πρώτη φάση (2024-2026) είναι εθελοντική.

20.5.2022

Τελευταία Άρθρα