Αστυνομική συνεργασία: Το Συμβούλιο δίνει πράσινο φως για καλύτερες ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των αστυνομικών αρχών

Σήμερα, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανταλλαγή δεδομένων για αστυνομική συνεργασία. Ο νέος νόμος θα βελτιώσει το υπάρχον πλαίσιο –συχνά αναφέρεται ως Prüm I– το οποίο επιτρέπει ήδη στις αρχές επιβολής του νόμου να συμβουλεύονται τις εθνικές βάσεις δεδομένων άλλων κρατών μελών όσον αφορά το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων.

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα διευρύνουν τις κατηγορίες δεδομένων για τις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτοματοποιημένες ανταλλαγές. Οι αστυνομικές αρχές θα μπορούν επίσης να αναζητούν εικόνες προσώπων και αστυνομικά αρχεία. Επιπλέον, εάν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, θα είναι επίσης δυνατές οι έρευνες σε όλες τις κατηγορίες για την εύρεση αγνοουμένων ή την ταυτοποίηση ανθρώπινων λειψάνων.

Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν ότι η Ευρωπόλ θα μπορεί πλέον να αναζητά εθνικές βάσεις δεδομένων για να διασταυρώνει πληροφορίες που έχει λάβει από τρίτες χώρες και τη δημιουργία εκσυγχρονισμένης υποδομής ΤΠ.

Επόμενα βήματα

Ο νέος αυτός νόμος θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

26.2.2024