Βιώσιμη χρηματοδότηση: Επετεύχθη προσωρινή συμφωνία για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα

Η ΕΕ λαμβάνει περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή της στρατηγικής της για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων . Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων (EuGB) .

Elisabeth Svantesson

Το νέο πρότυπο που θέτουμε θα είναι χρήσιμο τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές πράσινων ομολόγων. Οι εκδότες θα μπορούν να αποδείξουν ότι χρηματοδοτούν νόμιμα πράσινα έργα που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ. Και οι επενδυτές που αγοράζουν τα ομόλογα θα μπορούν πιο εύκολα να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να εμπιστεύονται ότι οι επενδύσεις τους είναι βιώσιμες, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που ενέχει το greenwashing.

Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ενιαίες απαιτήσεις για εκδότες ομολόγων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ονομασία «Ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» ή «EuGB» για τα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογά τους που είναι ευθυγραμμισμένα με την ταξινόμηση της ΕΕ και διατίθενται σε επενδυτές παγκοσμίως. Καθιερώνει επίσης σύστημα εγγραφής και εποπτικό πλαίσιο για εξωτερικούς αναθεωρητές των ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων. Για να αποφευχθεί το greenwashing στην αγορά πράσινων ομολόγων γενικά, ο κανονισμός προβλέπει επίσης ορισμένες απαιτήσεις εθελοντικής γνωστοποίησης για άλλα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογα και ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα που εκδίδονται στην ΕΕ.

Τα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογα είναι ένα από τα κύρια μέσα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με τις πράσινες τεχνολογίες, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και τις βιώσιμες υποδομές μεταφορών και την ερευνητική υποδομή.

Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία, όλα τα έσοδα των EuGB θα πρέπει να επενδύονται σε οικονομικές δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί τομείς καλύπτονται ήδη από αυτήν. Για τους τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από την ταξινόμηση της ΕΕ και για ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες θα υπάρχει θύλακα ευελιξίας 15%. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η χρηστικότητα του ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων ομολόγων από την αρχή της ύπαρξής του. Η χρήση και η ανάγκη αυτού του θύλακα ευελιξίας θα επαναξιολογηθεί καθώς προχωρά η μετάβαση της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα και με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ελκυστικών και πράσινων επενδυτικών ευκαιριών που αναμένεται να καταστούν διαθέσιμες τα επόμενα χρόνια .

Όσον αφορά την εποπτεία , οι αρμόδιες εθνικές αρχές του ορισθέντος κράτους μέλους καταγωγής (σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ενημερωτικού Δελτίου) εποπτεύουν ώστε οι εκδότες να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του νέου προτύπου.  

Η συμφωνία είναι προσωρινή, καθώς πρέπει ακόμη να επικυρωθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εγκριθεί και από τα δύο θεσμικά όργανα προτού είναι οριστική. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

Ιστορικό

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων στις 6 Ιουλίου 2021. Η πρόταση EuGB στοχεύει να ρυθμίσει τη χρήση της ονομασίας «Ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» ή EuGB για ομόλογα που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους. Στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος για την εγγραφή και την εποπτεία οντοτήτων που ενεργούν ως εξωτερικοί αναθεωρητές για το EuGB και να ρυθμίσει την εποπτεία των εκδοτών του EuGB.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση στις 13 Απριλίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 12 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα.

1.3.2023