Δήλωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ, 24 Μαρτίου 2023

Δήλωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ (συνεδρίαση σε διευρυμένη σύνθεση)
1. Συζητήσαμε για την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. Οι οικονομίες μας μπήκαν
στο 2023 υγιέστερες απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές
της ενέργειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στενό συντονισμό των οικονομικών
πολιτικών μας, αποσκοπώντας να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του προέδρου της Ευρωομάδας της 20ής Μαρτίου 2023,
καλούμε την Ευρωομάδα να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές
εξελίξεις.
2. Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασικό πυλώνα της αρχιτεκτονικής
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς στηρίζει τη σταθερότητα του ευρώ και
την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.
3. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική είναι καθοριστικής σημασίας για
την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων, τη στήριξη της καινοτομίας και της δημιουργίας
θέσεων εργασίας, καθώς και για την ταχεία προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής
μετάβασης.
α) Οι περαιτέρω ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές συμβάλλουν στη βελτίωση της
μακροοικονομικής διαχείρισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Απευθύνουμε έκκληση ώστε να εντατικοποιηθούν οι συλλογικές προσπάθειες με
τη συμμετοχή των φορέων χάραξης πολιτικής και των συμμετεχόντων στην αγορά σε
ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να προωθηθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών.
β) Η Τραπεζική Ένωση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού
συστήματος της ΕΕ. Ο τραπεζικός τομέας μας είναι ανθεκτικός, με ισχυρές
κεφαλαιακές θέσεις και θέσεις ρευστότητας. Ζητούμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες
για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης σύμφωνα με τη δήλωση της Ευρωομάδας
της 16ης Ιουνίου 2022.
Θα εξετάσουμε τη σημειωθείσα πρόοδο κατά την προσεχή μας συνάντηση

 

24.3.2023