Δήλωση του Eurogroup για το σχέδιο ψηφιακού ευρώ

Οι νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα και τις πληρωμές δημιουργούν νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα από καθιερωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και νεοεισερχόμενους στην αγορά. Ένα σωστά σχεδιασμένο ψηφιακό ευρώ που είναι ασφαλές, εύκολο στη χρήση και ευρέως προσβάσιμο στο κοινό έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη. Μπορεί να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική και νομισματική μας κυριαρχία και να συμβάλει στη συνολική λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης, βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και έχει σημασία για τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Ενημερώθηκε από τις προκαταρκτικές εργασίες της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωσύσκεψη Κορυφής τον Μάρτιο του 2021 κάλεσε να προχωρήσουν οι διερευνητικές εργασίες για την πιθανή εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ. Στις 14 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ ως συμπλήρωμα μετρητών. Η φάση της έρευνας θα διαρκέσει 24 μήνες και στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων σχετικά με το σχεδιασμό και τη διανομή. Αυτό δεν θα προδικάσει οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση για πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, η οποία θα έρθει αργότερα.

Προκειμένου να είναι επιτυχής, η πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ πρέπει να είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, υποστηριζόμενο από το ευρωπαϊκό κοινό και με στέρεη δημοκρατική βάση. Η δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ θα απαιτούσε παρέμβαση του νομοθέτη της Ένωσης. και η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση βάσει του άρθρου 133 της ΣΛΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ ως μέρος της προνομοθετικής διαδικασίας.

Το Eurogroup υποστηρίζει το έργο που επιτελείται από το Ευρωσύστημα και την Επιτροπή για ένα ψηφιακό ευρώ. Αυτή η ερευνητική εργασία πρέπει να βασιστεί σε προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση και θα ωφεληθεί από τις απόψεις των μελών του Eurogroup κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα σύνθετο και σημαντικό έργο με δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ΟΝΕ στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου, το Eurogroup συμφώνησε να επανεξετάζει τακτικά αυτό το θέμα και να συζητά τις διάφορες διαστάσεις του, ιδίως με έμφαση στην πολιτική τους σημασία. Αυτό θα μας επιτρέψει να παρέχουμε σαφείς απόψεις σχετικά με τους γενικούς στόχους και τις πολιτικές διαστάσεις ενός ψηφιακού ευρώ και τους συμβιβασμούς με πλήρη σεβασμό των θεσμικών ρόλων και εντολών όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων.

Το Eurogroup προσδιόρισε μια σειρά από θέματα στα οποία θα συνεισφέρει, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και την Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2021 συμφωνήθηκε ένα σχέδιο τακτικών συζητήσεων στο Eurogroup σχετικά με τις επιπτώσεις ενός ψηφιακού ευρώ, με βάση τη συμβολή της ΕΚΤ και της Επιτροπής, βάσει τεσσάρων θεματικών τομέων, με σκοπό την ενδελεχή τεχνική προετοιμασία των συζητήσεών μας για αυτό το θέμα.

Ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2021 συζητώντας τους στόχους πολιτικής και τις χρήσεις του ψηφιακού ευρώ στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο. Οι υπουργοί είδαν σημαντικό ρόλο για το ψηφιακό ευρώ στην ενίσχυση της ανοιχτής στρατηγικής μας αυτονομίας, προωθώντας την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών λύσεων πληρωμών, τη συνεχή διαθεσιμότητα και χρηστικότητα του χρήματος της κεντρικής τράπεζας και τη χρηματοοικονομική ένταξη.

Σήμερα, το Eurogroup έκανε απολογισμό των μέχρι στιγμής εξελίξεων, βάσει ενημέρωσης της ΕΚΤ και της Επιτροπής για τις αντίστοιχες εργασίες τους. Οι Υπουργοί υποστηρίζουν ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας και φιλοδοξίας κατά τη φάση της έρευνας, στενή παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την ικανότητα αντίδρασης και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ενώ αναγνωρίζουν την αντιστάθμιση μεταξύ του σχεδιασμού ενός φιλόδοξου προϊόντος και της ταχείας προόδου.

Η επόμενη θεματική μας συζήτηση, τον Απρίλιο του 2022, θα αφορά ζητήματα απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζουν με άλλους στόχους πολιτικής, όπως η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της παράνομης χρηματοδότησης και της φοροδιαφυγής.

Στη συνέχεια, θα στραφούμε στις πιθανές επιπτώσεις του ψηφιακού ευρώ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη χρήση μετρητών, τον Ιούνιο του 2022.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα συζητήσουμε το ευρύτερο οικοσύστημα γύρω από το ψηφιακό ευρώ και τον ρόλο και τα επιχειρηματικά μοντέλα των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων σε αυτό το οικοσύστημα, που με τη σειρά του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα, τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την καινοτομία και την ενσωμάτωση του ψηφιακού ευρώ.

Χαιρετίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΚΤ και της Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία. Το Eurogroup θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο και να συμβάλλει με τακτικές συζητήσεις για το ψηφιακό ευρώ**, σύμφωνα με την πρόοδο της φάσης έρευνας του Ευρωσυστήματος και τις εργασίες της ΕΚΤ και της Επιτροπής.

25.2.2022