Δήμος Ασπροπύργου: 40 προσλήψεις στις Παιδικές Κατασκηνώσεις

Δήμος Ασπροπύργου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων ανακοίνωσε ο δήμος Ασπροπύργου. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι  από 10-06-2022 έως τρεις (3) μήνες.

Όλο  το  προσωπικό  της  Κατασκήνωσης  θα  διαμένει  ΕΝΤΟΣ  των  εγκαταστάσεων  της  Δημοτικής κατασκήνωσης (ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, από 18 έως 45 ετών).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, Ασπρόπυργος,, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (πληρ.: Ι. Παροτσίδης, τηλ. 213 200 6709).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει από σήμερα 24 Μαΐου και για τις επόμενες δέκα (10) ημέρες.