Δήμος Βέροιας : Η ΔΕΥΑΒ σύντομα θα παράγει το δικό της ηλεκτρικό ρεύμα

Δήμος Βέροιας

Σύμβαση για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 kw, με ενεργειακό συμψηφισμό (NET METERING) στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας», υπογράφθηκε χθες Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, από τον πρόεδρο του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ), Στέργιο Διαμαντή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ  Κωνσταντίνο Κατσιαβριά.

Η καθαρή αξία του έργου είναι 400.000  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την  προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με το εσωτερικό Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β, θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε εμπορική και πλήρη λειτουργία ενός διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού, με τη χρήση του μηχανισμού συμψηφισμού ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 421,20 kWp, στις εγκαταστάσεις – περιβάλλοντα χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

Η εγκατάσταση του εν λόγω Φωτοβολταϊκού Σταθμού εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ, σύμφωνα την οποία η κατασκευή προβλέπεται σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών με την εγκατάσταση του συστήματος επί σταθερών βάσεων και με εφαρμογή του μηχανισμού ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού σε συνεχή βάση.

Ο χώρος όπου έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., έχει ήδη δεσμευτεί για την αξιοποίησή του προς αυτή την χρήση.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΒ, η προμήθεια περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά-εξοπλισμό και υπηρεσίες-εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με αυξημένη απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας επί μακρό χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται και η χορήγηση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των απαραίτητων εγγυήσεων, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι το έργο θα εκτελεστεί με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα συντήρησης αυτού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης καλής λειτουργίας για ελάχιστο διάστημα ενός έτους, μέρος της οποίας θα αποτελεί, α) η εγγύηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος εκφρασμένου σε ποσοστό επί τοις εκατό ≥79%, β) η δυνατότητα επέμβασής του σε περίπτωση δυσλειτουργιών κάθε τμήματος του εξοπλισμού (μερικών στο βαθμό που αυτές εμπεριστατωμένα αλλοιώνουν την απόδοση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, ή ολικών που ισοδυναμούν με παύση λειτουργίας) εντός μέγιστου διαστήματος 48 ωρών από την έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) ενημέρωσή τους και γ) η διενέργεια δύο διαδικασιών τακτικής-προγραμματισμένης συντήρησης, σε εξαμηνιαία βάση, βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου εργασιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση και απαρέγκλιτος όρος για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί η επιτυχής παραλαβή του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών και υπηρεσιών συνοδών έργων, όπως εργασίες διαμόρφωσης χώρου, πρόσβασης καθώς και ασφάλισης εξοπλισμού και προσωπικού κατά την περίοδο κατασκευής έναντι πάσης φύσεως φθοράς, απώλειας, κινδύνου κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από την κείμενη εργατική νομοθεσία.

11.2.2023