Δήμος Βορείων Τζουμέρκων : Δημόσια διαβούλευση για το ΣΦΗΟ του

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων διενεργεί διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)», με απώτερο στόχο την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου μας, βάσει των αναμενόμενων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) αφορά στη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Η μεθοδολογία, που θα υιοθετήσει ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, απαρτίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  • Παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης
  • Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης
  • Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, καλεί τους πολίτες, να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια,  με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, καθώς και με σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να αντλήσει από τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τους πολύτιμα στοιχεία για τη βελτίωση της στρατηγικής του.

https://questsurveys.questionpro.com/sfhovoriontzoumerkon

12.7.2022