Δήμος Βορείων Τζουμέρκων : Ηλεκτρονική εποπτεία και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης αποκτά ο Δήμος

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Σε φάση υλοποίησης περνά το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων και ελέγχου διαρροών του συστήματος ύδρευσης», που αποτελεί τμήμα του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον δήμαρχο, Νίκο Βαΐτση και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 836.590,80 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Σκοπός του συστήματος, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου, από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.

Έτσι, μέσω εγκατάστασης κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων, παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος και στοιχεία λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές.

15.2.2024