Δήμος Βορείων Τζουμέρκων : Πρόταση 800.000 ευρώ για μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Με το συνολικό ποσό  13.796.641,74 ευρώ επιχορηγούνται τέσσερις ΔΕΥΑ. Πρόκειται για τη ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου (8.372.912,24), ΔΕΥΑ Δέλτα (3.284.251,70) , ΔΕΥΑ Θερμαϊκού (3.284.251,70), ΔΕΥΑ Φαρσάλων (250.842,20).

Το ποσό διατίθεται  για την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων απαιτήσεων και δικαστικών δαπανών, με την υποχρέωση κάλυψης της διαφοράς.

14.5.2023