Δήμος Γαλατσίου: Ξεκινούν Τετάρτη 9 /3 οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων κατοίκων

Δήμος Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής του πολιτικής, προτίθεται να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου τρείς φορές το χρόνο και σε τρείς ισόποσες δόσεις.

Όπως εξηγεί σε σχετική ανακοίνωση, αφορά κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Σε πολλές δε περιπτώσεις, διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και υλικής αποστέρησης .

Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος την  οικονομική  ενίσχυση σε δικαιούχους, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

Να είναι ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: που αποδεικνύεται προσκομίζοντας ή Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας ή το Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους. Καθώς και Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα  κατοικούν στο Δήμο μας έχοντας ανανεωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο, άδεια παραμονής  και θεωρημένο διαβατήριο.

Να ισχύουν τα παρακάτω ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Μέλη Οικογένειας Καθαρό Εισόδημα*

Μαζί με καταθέσεις

1 άτομο Έως   5.000 €
2 άτομα Έως   5.500 €
3 άτομα Έως   6.000 €
4 άτομα Έως   6.500 €
5 άτομα Έως  7.000 €
6 και άνω Έως  7.500 €

ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

* Για τον υπολογισμό του συνολικού  διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, καθώς και όλα τα επιδόματα ανεξαρτήτου πηγής, που λαμβάνεται από όλα τα μέλη της οικογένειας και των συνοικούντων με βάση το Εκκαθαριστικό  του προηγούμενου έτους.

* Επίσης, συνυπολογίζεται στο καθαρό εισόδημα και συμπεριλαμβάνεται, το ύψος των καταθέσεων όλων και των συνοικούντων μελών της οικογένειας που προκύπτει από τους τόκους καταθέσεων, όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους του αιτούντος.

Με τον όρο οικογένεια νοούνται τα ενήλικα και ανήλικα άτομα που συνοικούν στην ίδια οικία.

Τα άτομα ή νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΤΕΒΑ,  ΔΕΝ εντάσσονται και στο ανωτέρω πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που το ΚΕΑ είναι σχεδόν μηδαμινό, έως 20€, θα προσκομίζουν αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ, και βεβαίωση διαγραφής από το ΤΕΒΑ.(αποεπιλογής)

Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των παραπάνω κριτηρίων

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου (Αρχιμήδους 2 &Ιπποκράτους)  από την Τετάρτη 9 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, και ώρα 15:00

καταθέτοντας την αίτηση υπογεγραμμένη  και τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο, λαμβάνοντας αμέσως και αριθμό πρωτοκόλλου .

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής (24/3/2022), οι αιτήσεις που κατατίθενται στο πρωτόκολλο αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, στα τηλέφωνα : 210-2222011,210 2933956,και  213-2055321.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον κριθεί απαραίτητο) – Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό απαιτείται να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά
 3. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 5. Αντίγραφο του Ε1 και Ε9
 6. Εκκαθαριστικό εφορίας  & εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών
 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (ή Ε1 που θα εμφανίζεται η κατοικία )
 8. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.
 9. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει)
 10. Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας (εάν υπάρχει)
 11. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που επιθυμεί να κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης
 12. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ΚΕΑ και δεν είναι ενταγμένοι στο ΤΕΒΑ.

Θα διενεργείται δε Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται, η οποία να συνοδεύεται από τα  αντίστοιχα δικαιολογητικά για να πιστοποιείται  η ασθένεια ή η  διάσταση ή η μονογονεϊκότητα ή η πολυτεκνία  κλπ. από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας  του Δήμου

9.3.2022