Δήμος Διονύσου : Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Δήμος Διονύσου

Σας ανακοινώνουμε τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων αυτών, ύστερα από απόφαση της Δημάρχου Διονύσου, Κατερίνας
Μαϊχόσογλου. Η θητεία των Αντιδημάρχων θα είναι μονοετής (από 12-1-2024
έως και 11-1-2025).

Αναλυτικά:

Α. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας, τον
Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’ κο. Ίσσαρη
Γρηγόριο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον
συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου
•       Το Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
Β. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας τον Δημοτικό
Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’ κο. Κουκά Αλέξανδρο του
Δημητρίου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό
και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα: α)Τμήμα
Τεχνικών Έργων
β)Τμήμα Σχεδίου Πόλης
•       Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα: α)Τμήμα Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών
β)Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών γ)Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Γ. Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’,
κα. Νούση Λαμπρινή του Ευαγγέλου και της μεταβιβάζει την εποπτεία, την
ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα Τμήματα:
α)Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
β)Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
•       Τη Διεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα: α)Τμήμα
Εσόδων & Περιουσίας
β)Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
•       Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός από την αρμοδιότητα της
μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.
Δ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας
& Ύδρευσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’
κ. Τραϊφόρο Ιωάννη του Νικολάου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την
ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Το Τμήμα Ύδρευσης−Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
•       Τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα τα Τμήματα: α)Τμήμα
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β)Τμήμα Αστυνόμευσης

Ε. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού & Φιλοζωίας, τον Δημοτικό
Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κ. Κομνηνάκη Γεώργιο
του Αριστείδη και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον
συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Τις αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα του Πολιτισμού του Γραφείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
•       Το Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης & Εθελοντισμού
•       Τα θέματα ζώων συντροφιάς και ειδικότερα τη μέριμνα της εύρυθμης
υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
ΣΤ. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, τη
Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κα. Βιθυνού
Φεβρωνία (Βόνη) του Μιχαήλ και της μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη,
τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Τις αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς της Παιδείας, της Δια Βίου
Μάθησης και του Αθλητισμού του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ζ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας
Υγείας τoν Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ‘’Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ’’, κ.
Κοκκαλά Νικόλαο του Γαβριήλ και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την
ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν:
•       Τις αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και
Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘’Η ΕΣΤΙΑ’’» το οποίο καταργήθηκε αυτοδίκαια από
31/12/2023.
•       Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
•       Την αρμοδιότητα των ζητημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας,
την ενδυνάμωση και στήριξη των πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής
προστασίας καθώς και έκτακτων καταστάσεων.
•       Την αρμοδιότητα των Δομών Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
•       Ειδικότερα, τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας, του Δημοτικού Πολυϊατρείου
καθώς και όλων των δομών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
•       Τη συμμετοχή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
•       Τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
•       Την παρακολούθηση του προγράμματος ΤΕΒΑ και αντίστοιχων προγραμμάτων
για την καταπολέμηση της φτώχειας.

2.      Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα
υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του
άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 που
αφορούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Aντιδημάρχων. Για τα τεκμηριωμένα
αιτήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί με
την παρούσα απόφαση και υπάγοναι στη Δήμαρχο, η αρμοδιότητα υπογραφής
του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66
του Ν.4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016,
μεταβιβάζεται στην Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.

3.      Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν
ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.      Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του μπορεί
να λάβει χώρα οποτεδήποτε με απόφαση της Δημάρχου.

5.      Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας, κος
Ίσσαρης Γρηγόριος καταλαμβάνει θέση Άμισθου Αντιδημάρχου.

6.      Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας κος Κουκάς
Αλέξανδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τα
καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κα Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη).

7.      Στο σύνολο των Αντιδημάρχων παραχωρείται η αρμοδιότητα της Τέλεσης
Πολιτικών Γάμων.

8.      Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας & Ύδρευσης κου Τραϊφόρου Ιωάννη που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &
Κυκλικής Οικονομίας κος Ίσσαρης Γρηγόριος και αντίστροφα.
9.      Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Εθελοντισμού &
Φιλοζωίας κου Κομνηνάκη Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κα
Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη)και αντίστροφα.

10.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών &
Χωροταξίας κου Κουκά Αλέξανδρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή και αντίστροφα.
11.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής
Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Υγείας κου Κοκκαλά Νικόλαου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού &
Νέας Γενιάς κα Βιθυνού Φεβρωνία (Βόνη).

13.1.2024