Δήμος Διονύσου : Ριζικός εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης

Δήμος Διονύσου

Στον πλήρη εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος υδροδότησης προχωρά ο Δήμος Διονύσου, καθώς υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις από τον δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη και τους αναδόχους. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ριζικής αναβάθμισης, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.093.176 ευρώ.

Το πρώτο μέρος του έργου αφορά στην «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης», με προϋπολογισμό 3.357.548 ευρώ και είναι ενταγμένο στο «Φιλόδημος Ι» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Αυτό περιλαμβάνει:

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία έντεκα Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας (ΤΣΕΠ) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου, με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, εξοπλισμού μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία εννέα Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (ΣΔΠ) σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου, με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών, πιεζοθραυστικών δικλείδων, διατάξεων εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία επτά Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (ΣΜΠ) σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία του δικτύου, με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 12.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) στις απολήξεις του δικτύου, με χρήση μετρητών κατανάλωσης, τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και επικοινωνίας και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κ.λ.π.

– Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος

– Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών και επί 24ώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

– Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λ.π. της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Το δεύτερο μέρος του έργου αφορά στην «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του δήμου Διονύσου», με προϋπολογισμό 1.735.628 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης μέσω της επέκτασης του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, για τη μείωση των διαρροών και την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης του, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, αυξημένο δείκτη διαρροών και μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας.

Περιλαμβάνει:

– Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού σε 26 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ), με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

– Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου και εντοπισμού διαρροών (ΦΣΕ) για τον σημειακό εντοπισμό των διαρροών, αποτελούμενου από δύο φορητούς σταθμούς προγραμματισμού και επικοινωνίας με τους ελεγκτές των ΤΣΕ, ένα ακουστικό γαιόφωνο, έναν ψηφιακό συσχετιστή, 30 τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών κι ένα σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.

– Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κ.α.

– Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

– Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών και επί 24ώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

– Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λ.π. της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Στόχος του Δήμου Διονύσου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού. Μέσω των νέων εφαρμογών και του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

– Την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την αυτοματοποίησή τους.

– Την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού σε πραγματικό χρόνο.

– Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών για την άμεση επίλυσή τους.

– Την άμεση διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό εργασιών στην αντιμετώπιση βλαβών.

– Την πραγματική κατανάλωση νερού μέσα από αξιόπιστες μετρήσεις.

– Την αδιάκοπη παροχή νερού.

– Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την εξυπηρέτησή τους με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Όλες οι νέες εφαρμογές ακολουθούν τη λογική των smart εφαρμογών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλαπλές χρήσεις (π.χ. έλεγχος φωτισμού κ.α.). Και τα δύο έργα θα ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Σταμάτας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους επόμενους δέκα πέντε μήνες.

8.5.2022