Δήμος Δυτικής Λέσβου :

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Ένα σημαντικό έργο βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών  δημοπρατήθηκε στην εκπνοή του 2023 από το δήμο Δυτικής Λέσβου.  Ειδικότερα πρόκειται για την  πράξη με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης- τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης», αξίας 2.198.137,50 ευρώ,  και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2024 και η διαδικασία διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τι προβλέπει το έργο

Με την αγορά και εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης, εξορθολογίζεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων που προορίζονται για άρδευση καλλιεργειών. Με την προτεινόμενη πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε 25 σημεία (αντλιοστάσια – γεωτρήσεις) του αρδευτικού δικτύου, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Δυτικής Λέσβου. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αγωγών υπό πίεση θα συνεισφέρει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου, στη μείωση των δαπανών της ηλεκτρικής ενέργειας και στην εν γένει μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, με την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα θα εξασφαλιστεί η ορθή τιμολόγηση του καταναλισκόμενου ύδατος καθώς και η αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών του δήμου.

Ο επανεκλεγείς δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος αναφέρθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του δήμου, στο οποίο εντάσσεται και το συγκεκριμένο έργο: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων προς όφελος της καθημερινότητας των δημοτών μας και του περιβάλλοντος του δήμου μας. Το αρδευτικό ζήτημα ήταν ένα από αυτά που ασχοληθήκαμε εξαρχής πολύ σοβαρά για να διευθετήσουμε για τη Δυτική Λέσβο και πλέον φτάνουμε πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε μία ακόμη δέσμευσή μας προς του πολίτες».

4.1.2023