Δήμος Δωρίδας : Στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού του σε «έξυπνο»

Δήμος Δωρίδας

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να καταστεί «έξυπνος», επενδύει ο Δήμος Δωρίδος, με την κατάθεση σχετικής πρότασης χρηματοδότησης – συνολικού προϋπολογισμού 354.640€-στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (πρόσκληση Α.Π.715/21-3-2023 Επιχ/κό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με τίτλο ”Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ”).

«Ο Δήμος Δωρίδος, με την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύει στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης για τη μετάβασή του σε ένα ‘έξυπνο Δήμο’.  Με την πρότασή αυτή, ενσωματώνει ενέργειες οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών» δήλωσε ο δήμαρχος, Γεώργιος Καπεντζώνης.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων για την ανάπτυξη και λειτουργία των παρακάτω δράσεων:

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

Αφορά πλατφόρμα κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με το Δήμο, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται η αύξηση της επισκεψιμότητας, η τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και οικονομοτεχνικών στοιχείων και θα παρέχει ταχύτερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των δημοτικών υποθέσεων μέσα από ένα εξελιγμένο πλαίσιο οργάνωσης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Αφορά δράση διαχείρισης των υποδομών και πόρων του Δήμου, με την αποτύπωση των υποδομών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ευρυζωνικό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, αισθητήρες μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας, σύστημα αξιολόγησης συλλεγόμενων δεδομένων κλπ.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

Το σύστημα των έξυπνων διαβάσεων θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής σήμανσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αφορά εφαρμογή με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής οφειλών με οποιαδήποτε διαθέσιμη σύγχρονη μέθοδο πληρωμής, για τη διευκόλυνση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πληρωμών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αφορά ηλεκτρονικό σύστημα για την πλήρηοργάνωση του γραφείου κίνησης και του στόλου των οχημάτων του Δήμου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης, αυτοματοποιημένης συλλογής εκδιδόμενων εγγράφων, αναζήτησης δεδομένων κλπ. για την εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία των υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών.

10.5.2023