Δήμος Ελευσίνας : Πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Δήμος Ελευσίνας

Ολοκληρωμένα σχέδια οργάνωσης των μηχανισμών αντιμετώπισης πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών και χιονοπτώσεων έχει συντάξει ο Δήμος Ελευσίνας, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα υποδείγματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος έχει συντάξει τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης-Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινόμενων (Δάρδανος), χιονοπτώσεων και παγετού (Βορέας), πυρκαγιών (Ιόλαος) και σεισμών (Εγκέλαδος), τα οποία έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, έχει συντάξει το τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (τοπικό ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο ομοίως έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όλα τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών και δράσεων ετοιμότητας και διαχείρισης, που αναλαμβάνει ο Δήμος, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων.

Αναλυτικά:

«Δάρδανος»

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

«Βορέας»

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Ο Δήμος αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

«Ιόλαος»

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

«Εγκέλαδος»

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

«Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ»

Με το τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Τεχνολογικό Ατύχημα του Δήμου Ελευσίνας επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από Τεχνολογικά Ατυχήματα και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. Συγκεκριμένα, στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των τεχνολογικών καταστροφών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν.

18.6.2022