Δήμος Ηλιούπολης : Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο

Δήμος Ηλιούπολης

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, συστήνεται στον Δήμο Ηλιούπολης, με απόφαση του δημάρχου, Ευστάθιου Ψυρρόπουλου.

Η εν λόγω Μονάδα, υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο, όπως ορίζει το άρθρο 4, παρ. 1 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. υπ΄ αριθμ. 86218/15-12-2022 (ΦΕΚ.6506 Β΄/19-12-2022). Οι επιχειρησιακοί στόχοι της και οι αρμοδιότητές της ορίζονται από το Άρθρο 10 – Ν.4795/2021).

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Ηλιούπολης είναι:

α) Ο έλεγχος των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) Η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Μονάδα θα στελεχωθεί με νεότερη Απόφαση  Δημάρχου.

18,1.2024