Δήμος Ηράκλειας : Κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δήμο

Δήμος Ηράκλειας

Στην κατασκευή πράσινου σημείου προχωρά ο Δήμος Ηράκλειας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 764.302,89€ με Φ.Π.Α.
Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου, υποδομής,  φύτευσης και άρδευσης, καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .

6.1.2023