Δήμος Ιωαννιτών: Δημιουργία Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης

Δήμος Ιωαννιτών

Στη δημιουργία του Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης, προχωρά ο δήμος Ιωαννιτών.

Το Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης θα αποτελέσει την καρδιά της έξυπνης πόλης τόσο στο επίπεδο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων υποδομών όσο και στη φιλοξενία και διαχείριση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος για τα συστήματα που θα εγκατασταθούν και τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν. Η δημιουργία του θα βοηθήσει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των έργων, μέσω της κεντρικής φιλοξενίας του συνόλου των εφαρμογών για τις οποίες η φιλοξενία θα είναι αρμοδιότητα του δήμου και της ενδυνάμωσης του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των λειτουργιών. Κρίνεται κρίσιμη δράση καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου είναι παρωχημένος, χαμηλής ποιότητας και μειωμένων δυνατοτήτων υποστήριξης των νέων συστημάτων έξυπνης πόλης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα σύγχρονα Κέντρα Δεδομένων δεν αποτελούν μονοδιάστατες αρχιτεκτονικές οντότητες ΤΠΕ αλλά ουσιαστικούς κόμβους πληροφοριών σε ένα ανοικτό περιβάλλον που συνδυάζουν τις φυσικές εγκαταστάσεις με διαφόρων ειδών υπηρεσίες νέφους με τις οποίες αλληλοεπιδρούν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Δήμου μεσομακροπρόθεσμα και να προστατευτεί η αξία της επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη υλοποίηση θα αναπτυχθούν δύο (2) φυσικά Κέντρα Δεδομένων σε διαφορετικούς χώρους μέσα στο δήμο, ενώ παράλληλα θα διασυνδεθούν και θα υποστηριχθούν από το G-Cloud και άλλες υποδομές της Κεντρικής Κυβέρνησης και ίσως αργότερα της περιφέρειας Ηπείρου. Η λύση που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό σε πλήρως αρθρωτή και ευέλικτη διάταξη HCI (Hyperconvergence) με δυνατότητα επέκτασης για απομακρυσμένη πρόσβασης σε εικονικές εφαρμογές και περιβάλλοντα εργασίας μέσω της υπηρεσίας VDI (τηλεργασία) προκειμένου να εξυπηρετηθούν και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου.

Το νέο κέντρο δεδομένων θα λάβει υπόψη του την υφιστάμενη και μελλοντικά αυξανόμενη ζήτηση καθώς και τη διεθνή τάση για απλούστευση της υποδομής των κέντρων δεδομένων (μείωση πολυπλοκότητας, ευέλικτη διαχείριση των δεδομένων, εύκολο deployment, μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια κ.α.). Επιπρόσθετα ο συνδυασμός ενός σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων με υπηρεσίες και συστήματα εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ψηφιακής ασφάλειας, θα επιτύχει την θωράκιση του Δήμου από κακόβουλες ενέργειες και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity), όλων των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

8.7.2022