Δήμος Καβάλας: Πράσινες παρεμβάσεις στη γειτονιά της Νεάπολης στο πλαίσιο του έργου COPE

Στο ευρωπαϊκό διακρατικό έργο με τίτλο COPE – Coherent Place-based Climate Action (oλοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT IV,  συμμετέχει ο Δήμος Καβάλας, ως εταίρος σε ένα εταιρικό σχήμα οκτώ Οργανισμών.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολιτικών  για μία πράσινη και δίκαιη μετάβαση υπό το πρίσμα της επίτευξης του στόχου της ουδετερότητας άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο COPE αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση πράσινων πρωτοβουλιών, ενισχύοντας το ρόλο των πολιτών και των τοπικών ομάδων δράσης στην επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Καβάλας, για το έργο αυτό, έχει επιλεχθεί η γειτονιά της Νεάπολης ως η περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι πράσινες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος δίνει το λόγο στους πολίτες οι οποίοι με ερωτηματολόγιο, και μέσω μιας λίστας πράσινων προτάσεων, καλούνται να ιεραρχήσουν αυτές που κατά τη γνώμη τους θα βοηθήσουν τη γειτονιά τους να κάνει  το απαραίτητο βήμα προς τη βιωσιμότητα και την προάσπιση του περιβάλλοντος.

12.3.2024