Δήμος Κατερίνης : «Παράθυρο» για τον Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μόνιμο «παράθυρο» για τον Θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, δημιουργεί ο Δήμος Κατερίνης στην  ιστοσελίδα του, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της ανοιχτής και δημόσιας δράσης της δημοτικής διοίκησης.

Στο «παράθυρο» οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για το θεσμό του Συμπαραστάτη, τις αρμοδιότητες του, για τις αρχές που διέπουν τη δράση του και για την ακολουθούμενη ενώπιόν του διαδικασία. Επίσης υπάρχει υπόδειγμα έγγραφης καταγγελίας, για την περίπτωση που επιθυμούν να αναφέρουν κάποιο πρόβλημα κακοδιοίκησης. Παρακάτω, εκτίθενται συνοπτικά πληροφορίες σε σχέση με τον θεσμό αυτό.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων και υπηρεσιών/νομικών προσώπων/επιχειρήσεων του οικείου Δήμου και προβλέπεται από το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.

Η ίδρυσή του αποτελεί ανταπόκριση του Έλληνα νομοθέτη σε συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την λειτουργία θεσμών “Συνηγόρου του Πολίτη” (Ombudsman) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόκειται λοιπόν για έναν δημόσιο θεσμό που λειτουργεί στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και συγκεκριμένα για ένα διοικητικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμβάλλει στην εμβάθυνση του κράτους δικαίου και την εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης επίλυσης διαφορών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό του Δήμου με αποστολή τη διαμεσολαβητική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων ή των επιχειρήσεων του Δήμου. Η λειτουργία του αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες και διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

4.4.2024