Δήμος Κιλκίς: Υποβολή αιτήσεων από νέους ηλικίας 25-39 ετών για το πρόγραμμα “Κάλυψη’”

Δήμος Κιλκίς

Αιτήσεις νέων ηλικίας 25-39 ετών για το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής “Κάλυψη”, δέχεται ο Δήμος Κιλκίς.

Ο Δήμος, μαζί με άλλους πενήντα έξι Δήμους της επικράτειας, συμμετέχει στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής  “Κάλυψη”, δεσμευόμενος για την υλοποίησή του με προγραμματική σύμβαση, που έχει υπογράψει με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το πρόγραμμα “Κάλυψη”, που είναι πυλώνας της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής,  διασφαλίζει δωρεάν ποιοτική στέγη σε εκατοντάδες ευάλωτους νέους και στα νέα ζευγάρια δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν οικογένεια, εφόσον το επιθυμούν.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του  ο Δήμος Κιλκίς προσκαλεί άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘’Κάλυψη’’ με βασικό προαπαιτούμενο να περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά το μήνα Μάρτιο του 2023 και να κατοικούν εντός του Δήμου Κιλκίς.

Ο αιτών μπορεί να είναι ο δικαιούχος της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο/η σύζυγος αυτού ή μέλος συμφώνου συμβίωσης ή φιλοξενούμενο μέλος νοικοκυριού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που επιθυμεί να διαμείνει σε νέα κατοικία. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα μέλη του νοικοκυριού που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ήτοι το σύνολο των μελών που θα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Ο αιτών και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία

– Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο Κιλκίς.

Τα κριτήρια μοριοδότησης του υποψήφιου ωφελούμενου νοικοκυριού είναι

  1. πολύτεκνες οικογένειες

2.τρίτεκνες οικογένειες

  1. άτομα με αναπηρία 67% και άνω
  2. νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου
  3. μονογονεϊκές οικογένειες
  4. οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά
  5. άνεργοι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
  6. άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
  7. άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ.

Μαζί την αίτηση προσκομίζονται στον Δήμο Κιλκίς τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση του νοικοκυριού

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών 1,2, και 6 του άρθρου 4. Επιπρόσθετα για τις μονογονεϊκές οικογένειες αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεϊκότητας

– απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας 3

– αντίγραφο της εκτελεστής δικαστικής απόφασης έξωσης ή διαταγή απόδοσης μισθίου για νοικοκυριά της κατηγορίας 4

– εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας 7

-βεβαίωση φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας για τα άτομα ή τις οικογένειες της κατηγορίας 8.

Η υποβολή της αίτησης επέχει δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αντλούνται από το πληροφοριακό του σύστημα.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘’Κάλυψη’’ κατατίθενται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (οδός Θεσσαλονίκης 3, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. επικοινωνίας 23413 52283, 52284) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Πέμπτη 13 Ιουλίου.

Πρότυπο του εντύπου της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου word στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον Δήμο Κιλκίς.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Κιλκίς ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση koin.prostasia@dhmoskilkis.gr

5.7.2023