Δήμος Κομοτηνής: Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης

Δήμος Κομοτηνής

Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης εντάχθηκε το έργο του δήμου Κομοτηνής «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Κομοτηνής», ύψους 2.684.600 ευρώ. Οι Γωνιές Ανακύκλωσης αποτελούν σημεία συλλογής αποβλήτων πολύ μικρής κλίμακας, που επιτρέπουν τη χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες µε την κατάλληλη σήμανση. Θα τοποθετηθούν σε οριοθετημένους κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι πλατείες και οι χώροι πρασίνου.

Η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

  1. Την προμήθεια δέκα γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα αποκομιδής έξι ρευμάτων και είκοσι γωνιών ανακύκλωσης με υπέργεια συστήματα αποκομιδής έξι ρευμάτων, που είναι κατάλληλα και για σχολεία, δημοτικά κτήρια κ.λπ., (ύψους 2.343.600 ευρώ). Στις γωνιές ανακύκλωσης ενδεικτικά γίνονται δεκτές για ανακύκλωση οι παρακάτω κατηγορίες υλικών:  Χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, σύνθετες συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια,  απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) –συσκευές.
  2. Την προμήθεια φορητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που θα εξυπηρετεί τους νότιους οικισμούς του Δήμου και αφορά σε έναν τράκτορα και ένα ημιρυμουλκούμενο όχημα, με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης 58m3 (ύψους 272.800 ευρώ).
  3. Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, αποσκοπώντας στη διεύρυνση της κοινωνικής συνείδησης όσον αφορά στην ανακύκλωση (ύψους 62.000 ευρώ).
  4. Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση (ύψους 6.200 ευρώ).

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε για την ένταξη:

«Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με την γενικότερη πολιτική του Δήμου Κομοτηνής που υπαγορεύει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου. Μέσα από τα παραδοτέα επιλέγουμε να δώσουμε έμφαση στην ανακύκλωση στις γειτονιές με τη δημιουργία των γωνιών ανακύκλωσης, οι οποίες είναι ενδεδειγμένες και για σχολεία.

Καλούμε τους δημότες να είναι συνοδοιπόροι στην όλη προσπάθεια για μια πόλη καθαρή και έναν Δήμο που σέβεται τους δημότες και τον σέβονται κι εκείνοι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου Κομοτηνής και των υπηρεσιών του που στοχεύουν στην αξιοποίηση κάθε εφικτής πηγής χρηματοδότησης».

4.7.2022