Δήμος Λευκάδας : Χρηματοδότηση 9,27 εκατ. ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων

Δήμος Λευκάδας

Στην ορθολογική διαχείριση των λυμάτων με την χρήση των βέλτιστων μεθόδων και σύγχρονης τεχνολογίας, προχωρά ο Δήμος Λευκάδας.

Με απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ,  Γεώργιου Ζερβού, ο Δήμος του νησιού, εντάσσεται στην πράξη: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», με το ποσό των 9.272.778,62€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Στο φυσικό αντικείμενο της υποβληθείσας μελέτης προβλέπονται τα παρακάτω πέντε υποέργα:

Υποέργο 1: Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Λευκάδας (2.604.000,00€ πλέον ΦΠΑ)

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού της πόλης Λευκάδας.

Υποέργο 2: Καταθλιπτικός και υποθαλάσσιος αγωγός επεξεργασμένων λυμάτων από υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), έως ακρωτήριο Γυράπετρα  (2.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ)

Περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής του καταθλιπτικού αγωγού των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης της Λευκάδας, νοτιοανατολικά της πόλης Λευκάδας στις παλαιές Αλυκές,  έως την εγκεκριμένη θέση εκβολής του, στο ακρωτήριο “Γυράπετρα”, και του αναγκαίου υποθαλάσσιου απαγωγού διάχυσης σε βάθος 26μ.

Υποέργο 3: Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας, Νυδριού και Βασιλικής (4.491.436,62€ χωρίς ΦΠΑ)

Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές των Βαρδανίων και Περιβολίων-Δορυφόρου, του σχεδίου πόλεως Λευκάδας, του οικισμού Φρυνίου, και σε περιοχές του Νυδριού-Μεγάλου Αυλακίου και Βασιλικής-Πόντης.

Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες (15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ)

Περιλαμβάνει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα απαιτηθούν  κατά την υλοποίηση των έργων της πράξης.

Υποέργο 5: Τεχνικός σύμβουλος (27.342,00€ πλέον ΦΠΑ)

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την υλοποίηση της πράξης.

«Με την ένταξη της πράξης και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης χρηματοδότησης του δήμου μας για έργα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ικανοποιούμε μια διαχρονική απαίτηση για την ορθολογική διαχείριση των λυμάτων με την χρήση των βέλτιστων μεθόδων και σύγχρονης τεχνολογίας. Γνώμονας της πολιτικής μας είναι η επίλυση με τον ασφαλέστερο τρόπο προβλημάτων. Προχωράμε τον τόπο μας μπροστά για ένα καλύτερο αύριο ώστε να παραδώσουμε το περιβάλλον στα παιδιά μας καλύτερο από ότι το παραλάβαμε», δήλωσε ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός.

15.2.2023