Δήμος Νότιας Κυνουρίας : Το παλαιό ελαιοτριβείο Τυρού μετατρέπεται σε Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, το παλαιό ελαιοτριβείο Τυρού, αποκαθίσταται και μετασχηματίζεται σε Κέντρο Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.

Την περασμένη εβδομάδα, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου, από τον δήμαρχο Ν. Κυνουρίας Χ. Λυσίκατο (Κύριος του Έργου), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Μ. Μπερέτσο (Φορέας Υλοποίησης), και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Στ. Καλαμπάκα.

Το έργο ύψους1.169.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) έχει ενταχθεί στην  Πράξη με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

18.2.2023