Δήμος Ορεστιάδας : Εφαρμογές «έξυπνων πόλεων»

Δήμος Ορεστιάδας

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» υπέγραψε ο δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης και ο ανάδοχος του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης, προϋπολογισμού 201.465,28 €, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας», στον Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προμήθεια περιλαμβάνει εφαρμογές «έξυπνων πόλεων».

Ενδεικτικά:

 • Υπόγειο εξοπλισμό ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης
 • Πινακίδες Πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
 • Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας κάδου
 • Σταθμούς φόρτισης 2 ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβάνεται δρομολογητής επικοινωνίας & βάση θεμελίωσης)
 • Έγχρωμες ηλεκτρονικές πινακίδες τεχνολογίας LED
 • Μεταλλικούς ιστούς στήριξης πινακίδων
 • Λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
 • Infokiosk
 • Συστήματα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘’έξυπνης πόλης’’ προς τους πολίτες
 • Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες ‘’έξυπνης πόλης’’ (Android & iOS)
 • Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας ‘’έξυπνης πόλης’’
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ‘’έξυπνης πόλης’’

Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Στόχος, όπως τονίζει ο Δήμος Ορεστιάδας είναι,  ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής αναβάθμιση με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.

20.5.2023