Δήμος Παιανίας: Ξεκινά έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης

Σε φάση υλοποίησης περνά το έργο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας. Πρόκειται για έργο ευρείας κλίμακας, προϋπολογισμού 2.914.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως σημειώνει ο Δήμος, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης του συνολικού συστήματος ύδρευσης του, αντιμετωπίζουν δραστικά το πρόβλημα τροφοδοσίας του πόσιμου νερού της περιοχής και εξασφαλίζουν επαρκή και αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού στους καταναλωτές μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.

Το έργο περιλαμβάνει, πέρα από την προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση τοπικών σταθμών και πιο συγκεκριμένα:

 • Πέντε τοπικούς σταθμούς αντλιοστασίων, οι οποίοι αποτελούνται από ελεγκτές τύπου RTU για τη λειτουργία καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων, από μετρητές στάθμης, μετρητές πίεσης, μετρητές παροχής και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Τρεις τοπικούς σταθμούς δεξαμενών, οι οποίοι αποτελούνται από ελεγκτές παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων, από μετρητές στάθμης, μετρητές παροχής, τους φλοτεροδιακόπτες στάθμης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Δώδεκα τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης, οι οποίοι αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετάδοση δεδομένων, μετρητές πίεσης και του παρελκόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.
 • Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένων υδρευτικών ζωνών των δικτύων ύδρευσης Παιανίας και Γλυκών Νερών.
 • Τρεις σταθμούς μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου.
 • Ασύρματο σύστημα αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών, το οποίο απαρτίζεται από:
 • 7.000 υδρομετρητές, με διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών.
 • 50 υδρομετρητές, με διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών.
 • Σύστημα ασύρματου δικτύου, αποτελούμενο από μονάδες επικοινωνίας, κεραίες, ιστούς κά, για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
 • Ειδικό λογισμικό διαχείρισης επικοινωνίας.
 • Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων και μεταφοράς τους στο λογισμικό χρέωσης.
 • Φορητό εξοπλισμό για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών, το οποίο περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου, φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών, φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης, συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, φορητό μετρητή παροχής και φορητό μετρητή ενέργειας.
 • Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο τον έλεγχο για τη λειτουργία τους και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ.
 •  Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

«Με την ολοκλήρωση του έργου θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους κατοίκους, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του κόστους διαχείρισης. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε να ελέγχουμε το δίκτυό μας, παρεμβαίνοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

21.5.2023