Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αναβάθμισης του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Νάξου υπέγραψε ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΑΜΑ, η οποία θα συντάξει τις σχετικές μελέτες για τη στατικότητα του κτιρίου.

Η ανάθεση της μελέτης έγινε από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με χρηματοδότηση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύψους 37.200 ευρώ, προκειμένου ο Δήμος να επισπεύσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση του κτιρίου.

Η μελέτη περιλαμβάνει τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτιρίου αλλά και την περιγραφή των επεμβάσεων που απαιτούνται για την επισκευή και αναβάθμισή του. Ειδικότερα, θα συνταχθούν εκθέσεις συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσης, αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας, σχέδια αποτύπωσης του φέροντα οργανισμού, θα πραγματοποιηθούν διερευνητικές εργασίες και μετρήσεις για τον προσδιορισμό της αντοχής των λοιπών μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και τεύχη υπολογισμών και ελέγχων. Επιπλέον, θα παραδοθούν γενικά σχέδια περιγραφής και εφαρμογής των επεμβάσεων που απαιτούνται, πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών καθώς και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου.

«Η επισκευή και αναβάθμιση του Ειρηνοδικείου είναι επιβεβλημένη, ώστε το νέο κτίριο να εξυπηρετεί τις δικαστικές αρχές και υπηρεσίες μέχρι την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και σύγχρονο εργασιακό χώρο. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, η εκπόνηση της ξεκινάει άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για το έργο ανακατασκευής του κτιρίου, αφού έχει ήδη εγκριθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ η δαπάνη ύψους 215.550 € για τις εργασίες επισκευής» δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός.

2.11.2022