Διαδικτυακή υπηρεσία για την εξουσιοδότηση των υπαλλήλων των ΚΕΠ σε φορείς του Δημοσίου

Με Απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται από το Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)/Θυρίδες των ΚΕΠ»,  η διαδικτυακή υπηρεσία  «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» για τη διαχείριση της εξουσιοδότησης (εκχώρησης δικαιωμάτων χρήστη σε ψηφιακές υπηρεσίες) των υπάλληλων των ΚΕΠ, στους κάτωθι φορείς του δημοσίου τομέα:

α) στο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων» του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με σκοπό τον έλεγχο εξουσιοδότησης των υπαλλήλων Κ.Ε.Π. που πραγματοποιούν, για λογαριασμό των πολιτών, την υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

β) στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, για τον έλεγχο εξουσιοδότησης των υπαλλήλων ΚΕΠ που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο παροχής διοικητικής πληροφόρησης και διεκπεραίωσης υποθέσεων ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) στην «πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ, την αποτελεσματικότερη παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων, την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) μέσω της εξοικονόμησης χρόνου, της εξάλειψης και της εξυπηρέτησης με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία, οι φορείς μπορούν να αντλούν λίστα με όλους τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π., των κατά τόπον Κ.Ε.Π., στα οποία αυτοί υπηρετούν και το ρόλο κάθε υπαλλήλου. Επιπλέον, μπορούν να αντλούν ανά υπάλληλο λίστα με τα δικαιώματα χρήστη που του/της έχουν εκχωρηθεί.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφεται στην παρούσα.

24.1.2024