Διευκόλυνση για την Ουκρανία: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συμφωνούν για νέο μηχανισμό στήριξης για την Ουκρανία

Σήμερα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου ειδικού μέσου για τη στήριξη της ανάκαμψης, της ανοικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειές της να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας στην ΕΕ. Η διευκόλυνση της Ουκρανίας θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.  

Η Διευκόλυνση για την Ουκρανία θα συγκεντρώσει τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία σε ένα ενιαίο μέσο, ​​παρέχοντας συνεκτική, προβλέψιμη και ευέλικτη στήριξη για την περίοδο 2024-2027 στην Ουκρανία, προσαρμοσμένη στις άνευ προηγουμένου προκλήσεις υποστήριξης μιας χώρας σε πόλεμο.

Vincent van Peteghem

Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει την Ουκρανία όσο χρειαστεί. Η Διευκόλυνση της Ουκρανίας θα μας επιτρέψει να διοχετεύουμε συνεπή και προβλέψιμη υποστήριξη στην Ουκρανία για να βοηθήσουμε τον λαό της να ξαναχτίσει τη χώρα του εν μέσω των άνευ προηγουμένου προκλήσεων που έφερε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη θα βοηθήσει την Ουκρανία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που απαιτούνται για να προχωρήσει στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ.

Vincent van Peteghem, Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου

Μια δομή σε τρεις πυλώνες

Η διευκόλυνση της Ουκρανίας θα δομηθεί σε τρεις πυλώνες:

  • πυλώνας Ι: Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα προετοιμάσει ένα «Σχέδιο Ουκρανίας» , το οποίο θα καθορίζει τις προθέσεις της για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να αναλάβει στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξής της στην ΕΕ. Θα παρασχεθεί οικονομική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων στο κράτος της Ουκρανίας με βάση την εφαρμογή του σχεδίου της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα σύνολο όρων και ένα χρονοδιάγραμμα για τις εκταμιεύσεις
  • πυλώνας II: Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλαισίου της Ουκρανίας , η ΕΕ θα παράσχει στήριξη με τη μορφή δημοσιονομικών εγγυήσεων και ενός μείγματος επιχορηγήσεων και δανείων από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Μια Ουκρανική Εγγύηση θα κάλυπτε τους κινδύνους δανείων, εγγυήσεων, μέσων κεφαλαιαγοράς και άλλων μορφών χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τους στόχους του Μηχανισμού
  • Πυλώνας III: Βοήθεια για την ένταξη στην Ένωση και άλλα υποστηρικτικά μέτρα που βοηθούν την Ουκρανία να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ και να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ

Χρηματοδοτικές πτυχές

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διευκόλυνση της Ουκρανίας θα κατανεμηθεί μεταξύ 33 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια σε 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις .

Οι επιχορηγήσεις θα κινητοποιηθούν μέσω ενός νέου ειδικού μέσου, που προτείνεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα μέσω των ιδίων πόρων, παρόμοια με την τρέχουσα χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας «Plus» (MFA+).

Η Ουκρανία μπορεί να ζητήσει, ως μέρος του Σχεδίου της Ουκρανίας, μια πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους έως και 7% της Διευκόλυνσης.

Ένα σημαντικό μερίδιο του επενδυτικού μέρους του σχεδίου της Ουκρανίας και του επενδυτικού πλαισίου της Ουκρανίας θα διατεθεί για πράσινες επενδύσεις και ένα μέρος του επενδυτικού πλαισίου της Ουκρανίας θα προοριστεί για τις ΜΜΕ. Το σχέδιο θα προσανατολιστεί επίσης στην υποστήριξη των εθνικών αρχών.

Το κείμενο προβλέπει πιθανή χρηματοδότηση γεφυρών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια φθάνουν στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό.

Θα υπάρξει κάποια ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα σε πόλεμο.

Προϋπόθεση για τη στήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης θα είναι η Ουκρανία να συνεχίσει να υποστηρίζει και να σέβεται αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος και του κράτους δικαίου, και να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων. που ανήκουν σε μειονότητες.

Επιπλέον, ο κανονισμός θα εξασφαλίσει ότι το ουκρανικό κοινοβούλιο και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία ενημερώνονται δεόντως και γνωμοδοτούν σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου της Ουκρανίας.

Ένας διάλογος για τη διευκόλυνση της Ουκρανίας θα δώσει την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλεί την Επιτροπή να συζητά τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες την εφαρμογή του σχεδίου.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή του σχεδίου, ο κανονισμός θα περιλαμβάνει έναν πίνακα αποτελεσμάτων που θα βοηθήσει στην εύκολη παρακολούθηση της προόδου διαφόρων ποιοτικών και ποσοτικών βημάτων , συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στοιχείων στο Σχέδιο της Ουκρανίας.

Επόμενα βήματα

Με βάση την επιτυχία αυτής της προσωρινής συμφωνίας, οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τώρα να εργάζονται για την ευρύτερη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, στο οποίο εν όψει αποτελούν μέρος η Διευκόλυνση της Ουκρανίας και η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP). για την επίτευξη συμφωνίας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η προσωρινή συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προτού το κείμενο περάσει από την επίσημη διαδικασία έγκρισης. Μόλις εγκριθεί, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος.

Ιστορικό

Στις 20 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, μαζί με δύο προτάσεις κανονισμών για τη θέσπιση μιας Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και μιας Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

6,2.2024