Διευκόλυνση για την Ουκρανία: Το Συμβούλιο συμφωνεί σε στοιχεία νέου μηχανισμού στήριξης για την Ουκρανία

Σήμερα, οι πρεσβευτές της ΕΕ των κρατών μελών ενέκριναν μια μερική διαπραγματευτική εντολή σχετικά με πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου ειδικού μέσου για την υποστήριξη της ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και του εκσυγχρονισμού της Ουκρανίας, ενώ υποστηρίζουν τις προσπάθειές της να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις ως μέρος της ενταξιακής της πορείας στην ΕΕ.

Η Διευκόλυνση για την Ουκρανία θα συγκεντρώνει έτσι τη δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία σε ένα ενιαίο μέσο, ​​παρέχοντας συνεκτική, προβλέψιμη καθώς και ευέλικτη στήριξη για την περίοδο 2024-2027 στην Ουκρανία, προσαρμοσμένη στις πρωτόγνωρες προκλήσεις της υποστήριξης μιας χώρας σε πόλεμο.

Η μερική διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, ιδίως το συνολικό μέγεθος του μέσου και το μερίδιο των επιχορηγήσεων και δανείων, που θα εξαρτηθούν από το τελικό αποτέλεσμα των οριζόντιων διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027.

Vincent van Peteghem

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να παρέχει ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. Η Διευκόλυνση της Ουκρανίας στοχεύει να παράσχει συνεπή υποστήριξη στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση της χώρας της εν μέσω των άνευ προηγουμένου προκλήσεων που έφερε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη θα βοηθήσει την Ουκρανία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που απαιτούνται για να προχωρήσει στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ.

Vincent van Peteghem, Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου

 

Κύρια στοιχεία της μερικής θέσης του Συμβουλίου

Η μερική διαπραγματευτική εντολή διατηρεί τα κύρια δομικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Αυτά περιλαμβάνουν τους στόχους της Διευκόλυνσης και τη δομή της σε τρεις πυλώνες:

  • πυλώνας Ι: Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα προετοιμάσει ένα «Σχέδιο Ουκρανίας» , το οποίο θα καθορίζει τις προθέσεις της για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να αναλάβει στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξής της στην ΕΕ. Θα παρασχεθεί οικονομική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων στο κράτος της Ουκρανίας με βάση την εφαρμογή του σχεδίου της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα σύνολο όρων και ένα χρονοδιάγραμμα για τις εκταμιεύσεις
  • πυλώνας II: Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλαισίου της Ουκρανίας , η ΕΕ θα παράσχει στήριξη με τη μορφή δημοσιονομικών εγγυήσεων και ενός μείγματος επιχορηγήσεων και δανείων από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Μια Ουκρανική Εγγύηση θα κάλυπτε τους κινδύνους δανείων, εγγυήσεων, μέσων κεφαλαιαγοράς και άλλων μορφών χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τους στόχους του Μηχανισμού
  • Πυλώνας III: τεχνική βοήθεια και άλλα υποστηρικτικά μέτρα που βοηθούν την Ουκρανία να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της ΕΕ και να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ

Σύνδεσμος με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

Η Επιτροπή έχει προτείνει συνολικό προϋπολογισμό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ – 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια – για τη Διευκόλυνση.

Επόμενα βήματα

Η μερική θέση θα χρησιμεύσει ως εντολή του Συμβουλίου για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, ο κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Στις 20 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, μαζί με δύο προτάσεις κανονισμών για τη θέσπιση μιας Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και μιας Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μερική διαπραγματευτική εντολή για το STEP.

10.1.2024