Διευκόλυνση Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Το Συμβούλιο συμφωνεί με τη διαπραγματευτική του εντολή

Οι πρεσβευτές της ΕΕ των κρατών μελών συμφώνησαν σήμερα στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου σχετικά με τη Διευκόλυνση Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η προτεινόμενη διευκόλυνση είναι το επίκεντρο του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2023. Θα υποστηρίξει τους εταίρους της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια στην ανάληψη μιας ολοκληρωμένης σειράς κοινωνικοοικονομικών και θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα νόμου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, να υποστηρίξουν τη διαδικασία διεύρυνσης και να επιταχύνουν την οικονομική σύγκλιση των εταίρων με την ΕΕ.

Καλύπτοντας την περίοδο από το 2024 έως το 2027, η διευκόλυνση αναμένεται να παρέχει έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια στους εταίρους της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι πληρωμές θα υπόκεινται σε αυστηρούς όρους όσον αφορά την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στο συμφωνημένο μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο κάθε εταίρου.

Κύρια στοιχεία της εντολής του Συμβουλίου

Η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία της διευκόλυνσης, διευκρινίζοντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω ορισμένα από τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών στόχων της διευκόλυνσης και των προϋποθέσεων για τη στήριξη της ΕΕ.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου στη διακυβέρνηση της διευκόλυνσης, ιδίως στην έγκριση και τροποποίηση των μεταρρυθμιστικών θεμάτων, την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη στήριξη της ΕΕ και την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των πληρωμών συνθήκες.

Στην εντολή του, το Συμβούλιο δίνει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην ευθυγράμμιση των εταίρων με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή συμφωνία θα επιτρέψει στην Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο για τη διευκόλυνση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το Κοινοβούλιο ψηφίσει για την εντολή του.

Ιστορικό

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο Σχέδιο Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, μαζί με την ετήσια δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων με την ενιαία αγορά της ΕΕ, την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιοχή μέσω της Κοινής Περιφερειακής Αγοράς, την επιτάχυνση των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων μέσω ενός μηχανισμού μεταρρύθμισης και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Για τη χρηματοδότηση του νέου Μηχανισμού Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, διατέθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετης στήριξης στα Δυτικά Βαλκάνια ως μέρος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

6.3.2024