Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ): Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συνάπτουν συμφωνία για να εξασφαλίσουν βιώσιμη συνδεσιμότητα στην Ευρώπη

Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για έναν αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Τ). Η νέα νομοθεσία στοχεύει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου, απρόσκοπτου και υψηλής ποιότητας δικτύου μεταφορών που διασφαλίζει βιώσιμη συνδεσιμότητα σε όλη την Ευρώπη χωρίς φυσικές διακοπές, συμφόρηση και ελλείποντες συνδέσμους .

Óscar Puente

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο για καλύτερη και βιώσιμη συνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ αποτελούν βασικό μέσο της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ που θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Óscar Puente, Ισπανός υπουργός Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας

Αυτό το δίκτυο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης κινητικότητας της ΕΕ, στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί ή θα αναβαθμιστεί βήμα προς βήμα με τον νέο κανονισμό που ορίζει σαφείς προθεσμίες για την ολοκλήρωση του δικτύου TEN-T 3 επιπέδων: τον πυρήνα το δίκτυο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030, πρόσφατα προστέθηκε εκτεταμένος πυρήνας δίκτυο από < /span>.2050 δίκτυο έως το περιεκτικό και 2040

Κύρια στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας

Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τη συνολική φιλοδοξία για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής, συνδεδεμένης και υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διάφορες σημεία εκκίνησης στα κράτη μέλη, καθώς και τις προτεραιότητες και τις προσεγγίσεις τους για πιο πράσινες μεταφορές. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν πώς να δώσουν προτεραιότητα σε έργα κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με ρεαλιστικές τεχνικές και απαιτήσεις προτεραιότητας με στόχο μια ενοποιημένη, υψηλών επιδόσεων και πλήρως διαλειτουργική υποδομή να συμβάλει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα των μεταφορών και στην πολυτροπικότητά του. Αυτές οι απαιτήσεις, όπως ορίζονται από τον νέο κανονισμό, είναι ανάλογες των αναμενόμενων οφελών, των λειτουργιών και των απαιτούμενων επενδύσεων από τα κράτη μέλη. Η προσωρινή συμφωνία λαμβάνει επίσης υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των κρατών μελών, καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες< /span> για την ανάπτυξη υποδομών, η οποία θα μπορούσε να είναι αρκετά σημαντική, ιδίως στο ολοκληρωμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση του δικτύου

Η προσέγγιση τριών επιπέδων της πρότασης της Επιτροπής διατηρήθηκε με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ να αναπτύσσεται ή να εκσυγχρονίζεται σε τρεις φάσεις: έως το 2030 για το δίκτυο πυρήνα, 2040 για τον εκτεταμένο πυρήνα και 2050 για το ολοκληρωμένο δίκτυο. Η νέα ενδιάμεση προθεσμία του 2040 θεσπίστηκε για να προωθηθεί η ολοκλήρωση μεγάλης κλίμακας, κυρίως διασυνοριακών έργων, όπως ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις, πριν από την Προθεσμία 2050 που ισχύει για το ευρύτερο, ολοκληρωμένο δίκτυο. Για παράδειγμα, νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ Πόρτο και Βίγκο, και Βουδαπέστης και Βουκουρεστίου, πρέπει να ολοκληρωθούν το 2040. Για να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός της υποδομής ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και ενσωματώνοντας σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές οδούς, ο νέος κανονισμός δημιουργεί επίσης εννέα < /span>, οι οποίοι είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων και πολυτροπικών ροών εμπορευματικών και επιβατών μεταφορών στην Ευρώπη.«Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών» 

Υποδομές σιδηροδρομικών μεταφορών

Οι συννομοθέτες αναγνώρισαν τη σημασία των σιδηροδρόμων στη στροφή προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και συμφώνησαν νέες απαιτήσεις που θα μπορούσαν γενικά να συμβάλουν στη στροφή των μεταφορών και σε καλύτερες επιδόσεις του μελλοντικού σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Διατάξεις για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS) στο εκτεταμένο κεντρικό και ολοκληρωμένο δίκτυο, τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό τυπικό ονομαστικό περιτύπωμα τροχιάς, η αύξηση του αριθμού των εμπορευματικών τρένων 740 μέτρων και του 160 Km/h ελάχιστη ταχύτητα γραμμής για επιβατικές αμαξοστοιχίες, συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς χωρητικότητας και ομαλής λειτουργίας σιδηροδρομικών μεταφορών χωρίς διακοπή στις ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Επιπλέον, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη συμπερίληψη επιχειρησιακών απαιτήσεων για σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους στα άρθρα του αναθεωρημένου κανονισμού ΔΕΔ-Μ, καθώς θεωρούνται αδιαχώριστα από απαιτήσεις υποδομής. Συνολικά, η συμβιβαστική συμφωνία διασφαλίζει καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις για επιβάτες και εμπορευματικές μεταφορές σιδηροδρομικώς, καθώς και καλύτερη ενοποίηση λιμένων, αεροδρομίων και τερματικών πολυτροπικών εμπορευμάτων στο το δίκτυο TEN-T.

Οδική μεταφορά

Η ανάγκη για τα κράτη μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να αντιμετωπίσουν την οδική ασφάλεια με τρόπο κατάλληλο για τις τοπικές συνθήκες παρά να εφαρμόσουν Το σύνολο οδικών προτύπων για το μέγεθος που ταιριάζει σε όλους επιβεβαιώθηκε από την προσωρινή συμφωνία. Όλοι οι δρόμοι του βασικού και εκτεταμένου δικτύου πυρήνα θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι ή αναβαθμισμένοι για κυκλοφορία αυτοκινήτων παρέχοντας ξεχωριστούς δρόμους μεταφοράς για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, χωριστές από κάθε μία άλλο με διαχωριστική λωρίδα που δεν προορίζεται για κυκλοφορία ή, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα. Επιπλέον, οι συννομοθέτες συμφώνησαν στην ανάπτυξη ασφαλών και ασφαλών χώρων στάθμευσης στο κεντρικό και εκτεταμένο κεντρικό δίκτυο για να εγγυηθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς. Τέτοιες περιοχές θα αναπτυχθούν σε μια μέση μέγιστη απόσταση 150 Km στον πυρήνα και στο εκτεταμένο δίκτυο πυρήνων.

Αστικοί κόμβοι

Οι συννομοθέτες αγκάλιασαν την ιδέα της ενίσχυσης του αστικού στρώματος της πολιτικής ΔΕΔ-Μ. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε ότι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP), το οποίο είναι ένα μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας εμπορευμάτων και επιβατών για την ολόκληρη η λειτουργική αστική περιοχή, θα πρέπει να δημιουργηθεί έως το 2027 για κάθε αστικό κόμβο. Το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει στόχους, στόχους και δείκτες που θα στηρίζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις του συστήματος αστικών μεταφορών. Και οι 424 μεγάλες πόλεις κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ απαιτείται να αναπτύξουν SUMP για την προώθηση της κινητικότητας με μηδενικές εκπομπές και για την αύξηση και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και των υποδομών για περπάτημα και ποδηλασία. Επιπλέον, οι συννομοθέτες διατήρησαν την υποχρέωση να διαθέτουν τουλάχιστον ένα πολυτροπικό τερματικό εμπορευμάτων ανά αστικό κόμβο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2040, όπου είναι οικονομικά βιώσιμο. α> 

Υποδομές αεροπορικών μεταφορών

Με σκοπό την αύξηση της χρήσης βιώσιμων μέσων μεταφοράς και τη μείωση του αριθμού των εσωτερικών πτήσεων, ο νέος κανονισμός υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο βελτίωσης της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων θα συνδέονται με το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του -Σιδηροδρομικό δίκτυο ταχύτητας όπου είναι δυνατόν, επιτρέποντας υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2040.12 εκατομμυρίων επιβατών με υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών. Επομένως, τα αεροδρόμια των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων με συνολική ετήσια επιβατική κίνηση άνω των  

Διακυβέρνηση και οικονομική διασφάλιση

Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές που ανατέθηκαν από την Επιτροπή να συντονίσουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες των κρατών μελών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων θα συνεχίσουν να καθοδηγούν την υλοποίηση των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και των οριζόντιων προτεραιοτήτων και τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Η προσωρινή συμφωνία υποστηρίζει τον ρόλο τους ως «διευκολυντών» σε όλη τη διαδικασία για τη διασφάλιση του έγκαιρου προγραμματισμού των επενδύσεων και της εφαρμογής των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη του τους στόχους του κανονισμού ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται από τον νέο κανονισμό για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ, έγινε μια οικονομική διασφάλιση εισήχθη ως εγγύηση για τα κράτη μέλη. Τέλος, συμφωνήθηκε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για την εφαρμογή του νέου κανονισμού, κυρίως με τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων μέσων για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΔΕΔ-Μ.  

Ευθυγράμμιση των εθνικών σχεδίων με την πολιτική της Ε.Ε

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνέπειας των εθνικών σχεδίων με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία του δικτύου ΔΕΔ-Μ με συντονισμένο και έγκαιρο τρόπο, η συμβιβαστική συμφωνία προβλέπει την ευθυγράμμιση των εθνικών σχεδίων με την πολιτική μεταφορών της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ των εθνικών τους σχεδίων μεταφορών και επενδύσεων με τις προτεραιότητες του νέου κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες που καθορίζονται στα σχέδια εργασίας των Ευρωπαίων Συντονιστών που είναι επιφορτισμένοι να διασφαλίζουν την εποπτεία των εννέα ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών . Τα κράτη μέλη θα παρέχουν επίσης στην Επιτροπή τα σχετικά εθνικά σχέδια ή προγράμματα μόλις εγκριθούν. 

Συνδεσιμότητα με βασικές γειτονικές χώρες

Σε απάντηση στον αντίκτυπο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και για να διασφαλίσει καλύτερη συνδεσιμότητα με βασικές γειτονικές χώρες, ο νέος κανονισμός επεκτείνει τέσσερις ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών του δικτύου TEN-T σε Ουκρανία και Μολδαβία ενώ υποβαθμίζει τις διασυνοριακές συνδέσεις με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. 

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή προσωρινή συμφωνία, οι εργασίες για τον αναθεωρημένο κανονισμό θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, η Προεδρία σκοπεύει να διαβιβάσει το κείμενο στους εκπροσώπους των κρατών μελών (Coreper) για έγκριση.

Στη συνέχεια, η νομοθετική πράξη θα πρέπει να υποβληθεί σε σχολαστική νομική/γλωσσική αναθεώρηση προτού εγκριθεί επίσημα από τους συννομοθέτες και τεθεί σε ισχύ.

Γενικές πληροφορίες

Το ΔΕΔ-Μ είναι ένα δίκτυο σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών οδών, ακτοπλοϊκών γραμμών μικρών αποστάσεων και οδικών μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνδέει 424 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς. Όταν ολοκληρωθεί το TEN-T, θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ αυτών των πόλεων. Για παράδειγμα, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ Κοπεγχάγης και Αμβούργου σε 2,5 ώρες με το τρένο, αντί των 4,5 ωρών που απαιτούνται σήμερα.

Η πρόταση για αναθεωρημένο κανονισμό εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2021 ως μέρος της νομοθετικής δέσμης για αποτελεσματική και πράσινη κινητικότητα. Η πρόταση της Επιτροπής έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε μια νέα δομή διακυβέρνησης της πολιτικής ΔΕΔ-Μ και της πολυτροπικότητας θέτοντας φιλόδοξους στόχους, ιδίως για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής. Ως απάντηση στον αντίκτυπο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Επιτροπή ενέκρινε μια τροποποιημένη πρόταση στις 27 Ιουλίου 2022, εισάγοντας αρκετές αλλαγές στο αρχικό κείμενο. Η αναθεωρημένη πρόταση ζητά την ενοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ με τη χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου εύρους σιδηροδρομικών γραμμών. Επιδιώκει επίσης καλύτερη συνδεσιμότητα της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την ΕΕ μέσω της επέκτασης των σχετικών Ευρωπαϊκών Διαδρόμων Μεταφορών.

Μετά από συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και έκθεση προόδου που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο TTE/Μεταφορών στις 2 Ιουνίου 2022, το Συμβούλιο κατέληξε σε ομόφωνη γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο TTE/Μεταφορών στις 5 Δεκεμβρίου 2022. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), η επιτροπή TRAN ψήφισε επί της έκθεσης στις 14 Απριλίου 2023 και η απόφαση για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων σε αυτή τη βάση επιβεβαιώθηκε στην ολομέλεια στις 19 Απριλίου. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν υπό τη σουηδική προεδρία στις 24 Απριλίου 2023 με δεύτερο τριμερή διάλογο στις 26 Ιουνίου 2023. Υπό την ισπανική προεδρία, πραγματοποιήθηκε ένας τρίτος τριμερής στις 2 Οκτωβρίου 2023, ακολουθούμενος από έναν τέταρτο στις 14 Νοεμβρίου 2023.

19.12.2023