Δικαιώματα των καταναλωτών: τελική έγκριση για την οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών τροποποιώντας την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCPD) και την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (CRD) και προσαρμόζοντάς τις για την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Χάρη στην οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, καλύτερα προστατευμένοι και καλύτερα εξοπλισμένοι για να είναι πραγματικοί παράγοντες της πράσινης μετάβασης.

Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης

Προστασία από αθέμιτες πρακτικές

Η οδηγία θα προστατεύει τους καταναλωτές από παραπλανητικούς «πράσινους» ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αθέμιτων αξιώσεων για αντιστάθμιση του άνθρακα. Θα διευκρινίσει επίσης την ευθύνη των εμπόρων σε περιπτώσεις ενημέρωσης (ή έλλειψης πληροφοριών) για πρόωρη απαξίωση, περιττές ενημερώσεις λογισμικού ή την αδικαιολόγητη υποχρέωση αγοράς ανταλλακτικών από τον αρχικό παραγωγό. Η οδηγία θα βελτιώσει επίσης τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές για να τους βοηθήσει να κάνουν κυκλικές και οικολογικές επιλογές. Για παράδειγμα, τα προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ θα φέρουν εναρμονισμένη ετικέτα με πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση ανθεκτικότητας.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα από το Συμβούλιο, εγκρίθηκε η νομοθετική πράξη. Αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

Ιστορικό

Η πρόταση παρουσιάστηκε στις 30 Μαρτίου 2022 υπό την ευθύνη του Επιτρόπου Didier Reynders. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νέα Καταναλωτή για το 2020 και στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του 2020 και έρχεται σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί μέρος μιας δέσμης τεσσάρων προτάσεων, μαζί με τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό και τις προτάσεις οδηγίας για τους οικολογικούς ισχυρισμούς και την προώθηση της επισκευής (δικαίωμα στην επισκευή).

21.2.2024