Δικαστήριο της ΕΕ: διορισμός επτά δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα επτά δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου.

  • Οι κκ. Marc Jaeger και Dean Spielmann (Λουξεμβούργο), καθώς και η κα Mirela Stancu και ο κ. Ion Gâlea (Ρουμανία) επαναδιορίστηκαν δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου. Ο κ. Steven Verschuur (Κάτω Χώρες) διορίστηκε δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου για πρώτη θητεία. Οι διορισμοί αυτοί αφορούν θητεία για το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2028. Εντάσσονται στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης του Γενικού Δικαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί το 2022 και αφορά τις θέσεις 26 δικαστών.
  • Η κα Beatrix Ricziová (Σλοβακία) διορίστηκε δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου για την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης διορισμού έως τις 31 Αυγούστου 2022. Ο διορισμός αυτός πραγματοποιήθηκε για να καλυφθεί κενή θέση που προέκυψε από τη μερική ανανέωση του Γενικού Δικαστηρίου το 2016.
  • Ο κ. Tihamér Tóth (Ουγγαρία) διορίστηκε δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου μετά τον θάνατο του κ. Barna Berke. Ο κ. Tóth διορίστηκε για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Barna Berke, ήτοι έως τις 31 Αυγούστου 2022.

Γενικές πληροφορίες

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων των οποίων η ανεξαρτησία είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Προκειμένου να διοριστούν στο Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Προκειμένου να διοριστούν στο Γενικό Δικαστήριο, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων.

29.6.2022