Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επαναδιορίστηκε δικαστής

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών επανδιόρισαν σήμερα τον κ. Marko Ilešič ως δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διορισμός είναι για θητεία που λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2027. Έγινε στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου το 2021.   

Ο κ. Ilešič είναι δικαστής στο Δικαστήριο από το 2004. 

Ιστορικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο δικαστήρια: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή που είναι επιφορτισμένη να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των μελλοντικών υποψηφίων να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα.

Επιλέγονται ανάμεσα σε άτομα των οποίων η ανεξαρτησία είναι αναμφισβήτητη. Για διορισμό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, στις αντίστοιχες χώρες τους, στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί σύμβουλοι αναγνωρισμένης επάρκειας.

7.6.2023