Διορισμός του Harald Waiglein στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για τρίτη θητεία

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) διόρισε εκ νέου σήμερα τον κ. Harald Waiglein Πρόεδρό της για τρίτη διετή θητεία, που θα ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου 2022.

Ο κ. Harald Waiglein είναι ο Γενικός Διευθυντής Οικονομίας και Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας. Υπό την ιδιότητα αυτή, εκπροσωπεί την Αυστρία στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) και στην ομάδα εργασίας για το Eurogroup. Διορίστηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος της FSC στις 14 Ιουνίου 2018.

Πρόκειται για ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η επιτροπή αυτή χρησιμεύει ως φόρουμ για διατομεακό στρατηγικό προβληματισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: εξετάζει ευαίσθητα βραχυπρόθεσμα θέματα συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τα θέματα αυτά. Συνεργάζεται στενά με την ΟΔΕ για την προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN).

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών συστάθηκε το 2003.

3.6.2022