ΕΕ-Ελβετία: Το Συμβούλιο εγκρίνει εντολή για διαπραγματεύσεις για μελλοντικές σχέσεις

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε σήμερα την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της ΕΕ, μια ευρεία δέσμη μέτρων με την Ελβετία ως βάση για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας. Ενέκρινε επίσης τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διαπραγμάτευση.

Στόχος της διαπραγμάτευσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, η διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών της ΕΕ και της Ελβετίας που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των διακρίσεων μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών μελών. Η εντολή αντιμετωπίζει επίσης τις ανησυχίες της Ελβετίας επιτρέποντας περιορισμένες εξαιρέσεις για την ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, της απόσπασης εργαζομένων και των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.

Η ΕΕ και η Ελβετία έχουν στενές σχέσεις, βασισμένες σε κοινές αξίες και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η διαπραγματευτική εντολή που εγκρίναμε σήμερα θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές της. Ανυπομονώ για ταχεία πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Hadja Lahbib, Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Βελγίου

Τα βασικά στοιχεία του πακέτου περιλαμβάνουν:

  • θεσμικές διατάξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται σε υφιστάμενες και μελλοντικές συμφωνίες με την Ελβετία σχετικά με την εσωτερική αγορά, που προβλέπουν δυναμική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ, ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή και επίλυση διαφορών
  • διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε υφιστάμενες και μελλοντικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά
  • συμφωνία που επιτρέπει τη συμμετοχή της Ελβετίας σε προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Horizon Europe
  • συμφωνία για τη μόνιμη οικονομική συνεισφορά της Ελβετίας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή στην ΕΕ ως αντίστοιχη της συμμετοχής της στην εσωτερική αγορά
  • επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες για την ηλεκτρική ενέργεια, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία

Οι διαπραγματεύσεις για τα διάφορα στοιχεία του πακέτου θα διεξαχθούν παράλληλα.

Επόμενα βήματα

Με βάση την εντολή, η Επιτροπή θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγει επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ελβετία σχετικά με την ευρεία δέσμη μέτρων. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. 

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας για μια συμφωνία θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διμερείς σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελβετία ολοκλήρωσαν το σχέδιο κειμένου μιας συμφωνίας θεσμικού πλαισίου τον Νοέμβριο του 2018. Τον Μάιο του 2021, η Ελβετία τερμάτισε μονομερώς τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο πρότεινε έναν εναλλακτικό δρόμο για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας, που αποτελείται από ένα ευρύ πακέτο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών στοιχείων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε διμερή συμφωνία που σχετίζεται με την εσωτερική αγορά. Ακολούθησαν διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της Επιτροπής και των εκπροσώπων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετίας βάσει αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης. Στις 15 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δημοσίευσαν μια Κοινή Συνεννόηση που παρέχει γραπτή καταγραφή του αποτελέσματος των διερευνητικών συνομιλιών.

Η εντολή της ΕΕ έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με αυτήν την κοινή συνεννόηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για εντολή, που υποβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Η εντολή βασίζεται στην εντολή του 2014 για μια θεσμική συμφωνία πλαίσιο, καθώς και σε προηγούμενες εντολές για συμφωνίες για την ηλεκτρική ενέργεια, την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και τη συμμετοχή της Ελβετίας στους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα και για τους Σιδηροδρόμους.

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή της Ελβετίας στις 8 Μαρτίου 2024.

12.3.2024