Ε,Ε: Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 21 Νοεμβρίου 2022

Κύρια αποτελέσματα

Γεωργία 

Νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση 2030

Οι Υπουργοί Γεωργίας συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην εφαρμογή της Νέας Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ για το 2030, καθώς και μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και να διασφαλιστεί ένα περιεκτικό και συνεκτικό πλαίσιο δασικής διακυβέρνησης στην ΕΕ.

Τα δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις καλύπτουν περισσότερο από το 43,5 % της ΕΕ και είναι απαραίτητα για την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων. Τα δάση διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα, υλικά, καθαρό νερό και άλλους πόρους. Είναι επίσης ένας φυσικός σύμμαχος στην προσαρμογή και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με την άνοδο των προκλήσεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή πρότεινε μια Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ για το 2030 στις 16 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα για το 2030. Στις 15 Νοεμβρίου 2021, οι Υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση για το 2030 και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της.

Άλλη επιχείρηση

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τις γεωργικές, δασικές και θαλάσσιες πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης, καθώς και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Βιοοικονομίας της ΕΕ 2022. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την ανακοίνωσή της για τα λιπάσματα, εξηγώντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των λιπασμάτων ως βάση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Zdeněk Nekula, Τσέχος υπουργός Γεωργίας

Καθώς οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων αυξάνονται, είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διατηρήσουμε τις τιμές των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ σε λογικά επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και να σταθεροποιηθεί η παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των αγροτών σε οικονομικά προσιτά λιπάσματα. Η ρωσική επιθετικότητα θέτει σε κίνδυνο τη γεωργική μας παραγωγή. Πρέπει να δράσουμε και να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία στον τομέα για να εξασφαλίσουμε επαρκή σοδειά την επόμενη χρονιά.

Zdeněk Nekula, Τσέχος υπουργός Γεωργίας

Τέλος, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανάγκη προώθησης της ενεργειακής μετάβασης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και για τη διασφάλιση ενός ισχυρού και βιώσιμου τομέα των φυκών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης, χωρίς συζήτηση, τα σημεία στους καταλόγους των νομοθετικών και μη σημείων Α.

21.11.2022