Εκδόθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές στην ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 3/15.01.2024 (ΦΕΚ 3/2024 τεύχος Α’), που αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 75/2011 με τίτλο: «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι αναμένεται να ακολουθήσει  σχετική με το Π.Δ. εφαρμοστική εγκύκλιος.

Οι κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει σε ότι αφορά την ΚΕΔΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, οι εκλογές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, η  παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.»

  1. Η παρ. 8 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.».

Επίσης όπως προβλέπεται με το Άρθρο 13, η Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και φάκελο εκλέγονται τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 75/2011 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο εκλέγονται με τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος “Για το Εποπτικό Συμβούλιο” και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Οι υποψηφιότητες για το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλονται με απλή γραπτή δήλωση του κάθε υποψηφίου μεμονωμένα, που κατατίθεται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.»

Στο  Άρθρο 10  για την Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι:

α) Οι δήμαρχοι όλων των δήμων της χώρας.

β) Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.

γ) Όσοι διετέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, επαυξανομένου αντιστοίχως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης της παρ. 1.»

Στο  Άρθρο 11 σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.  η παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 31 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού. Εξ αυτών δεκαεννέα (19) είναι δήμαρχοι και δώδεκα (12) είναι δημοτικοί σύμβουλοι.».

Στο Άρθρο 14 για το Διοικητικό Συμβούλιο -λειτουργία- αρμοδιότητες προστίθεται η δυνατότητα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Κ.Ε.Δ.Ε. ή σε άλλη πόλη της χώρας ή με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από σχετική απόφασή του.»

Τέλος:

Με το Άρθρο 1  καθορίζονται οι «Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας»

Με το Άρθρο 2 οι Πόροι. Μετά την τροποποίηση  η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:

α) Τις εισφορές των μελών τους, που καθορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 και την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α’ 107), όπως αυτό ισχύει (παρ. 9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).

β) Τα έσοδα από τις εκδόσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

γ) Τα έσοδα από τόκους των πάσης φύσεως κεφαλαίων από εθνικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και εισφορές.

δ) Έσοδα από χορηγίες και άλλες πηγές.».

Το ΦΕΚ ΠΔ

17.1.2024