Ενίσχυση της εκπροσώπησης των εργαζομένων της ΕΕ σε πολυεθνικές εταιρείες: Το Συμβούλιο συμφωνεί με τη θέση του σχετικά με την οδηγία για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης

Το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση («γενική προσέγγιση») σχετικά με μια νέα οδηγία που επιδιώκει να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες . Η οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης θα τροποποιήσει την υφιστάμενη οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης (EWC), διευκολύνοντας τη σύστασή τους, την καλύτερη χρηματοδότηση και την καλύτερη προστασία τους . 

Οι τρέχουσες εξαιρέσεις από την εφαρμογή της οδηγίας δεν θα ισχύουν πλέον, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι σχετικές εταιρείες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους. 

Ως μία από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν τη γνώμη τους για θέματα που τους αφορούν βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της βελγικής Προεδρίας. Είμαι βέβαιος ότι η διαπραγματευτική θέση που συμφωνήθηκε σήμερα θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στην ΕΕ μπορούν να έχουν λόγο στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν.

Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης 

Στόχος της νέας οδηγίας

Οι EWC αντιπροσωπεύουν ευρωπαίους εργαζόμενους σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αποτελούν το κύριο μέσο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων σχετικά με προγραμματισμένες αποφάσεις που σχετίζονται με διακρατικά ζητήματα . 

Η νέα οδηγία επιδιώκει να καταστήσει τη νομοθεσία που διέπει τα ΕΣΕ σαφέστερη, αποτελεσματικότερη και ευκολότερη στην επιβολή , συμπεριλαμβανομένου ενός σαφέστερου ορισμού των διακρατικών θεμάτων, πιο ισχυρών κανόνων για τη σύσταση ενός ΕΣΕ και σαφέστερων και αυστηρότερων απαιτήσεων σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία αρνείται να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή επιμένει να αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Τα ΕΣΕ θα έχουν επίσης εγγυημένη αποτελεσματική πρόσβαση στις δικαστικές διαδικασίες για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.  

Άλλες προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος που πρέπει να επιβαρύνει η εταιρεία για τα ΕΣΕ, μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων μεταξύ των εκπροσώπων του ΕΣΕ και απαίτηση από τις εταιρείες να συμβουλεύονται έγκαιρα τους ΕΣΕ για να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης του ΕΣΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας γραπτή απάντηση στο ΕΣΕ πριν ληφθεί απόφαση.

Η διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου

Στη γενική του προσέγγιση, το Συμβούλιο:

  • σημειώνει ότι η υποχρέωση να επιδιώκεται η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων σε ΕΣΕ δεν πρέπει να προδικάζει τους εθνικούς νόμους και πρακτικές σχετικά με την εκλογή και τον διορισμό εκπροσώπων των εργαζομένων
  • τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα ΕΣΕ για να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν από οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να τους επηρεάσει, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες δεν εμποδίζονται να λαμβάνουν αποφάσεις σε περιπτώσεις όπου ο ΕΣΕ δεν έχει παράσχει γνώμη σε εύλογο χρονικό διάστημα
  • ενισχύει τις διατάξεις για την πρόσβαση σε δικαστικές διαδικασίες και (κατά περίπτωση) διοικητικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται τα έξοδα που σχετίζονται με τη νομική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή
  • εξορθολογίζει τους κανόνες για τις κυρώσεις, διατηρώντας παράλληλα τον κατάλογο των παραγόντων που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των κυρώσεων, όπως το μέγεθος και η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, η σοβαρότητα του αδικήματος και εάν το αδίκημα ήταν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας
  • διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες μπορεί να απαιτηθεί να αποκρύπτονται ή να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές μόνο για όσο διάστημα επιμένουν οι λόγοι που δικαιολογούν αυτούς τους περιορισμούς

Επόμενα βήματα

Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσει σχετικά με την εντολή του, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συννομοθετών με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την οδηγία. Στη συνέχεια, οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν μετά από νομική-γλωσσική αναθεώρηση και τα κράτη μέλη θα μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της. Εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της.

Ιστορικό

Τα EWC είναι φορείς πληροφόρησης και διαβούλευσης που εκπροσωπούν ευρωπαίους εργαζόμενους σε πολυεθνικές εταιρείες με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/38/ΕΚ όσον αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία των ΕΣΕ και την αποτελεσματική επιβολή των διακρατικών δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης. Στόχος της οδηγίας είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα ΕΣΕ με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων σε διακρατικό επίπεδο.

20.6.2024