Ενίσχυση του ρόλου των φορέων ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ: Το Συμβούλιο εκδίδει δύο οδηγίες

Σήμερα το Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα δύο οδηγίες για την ενίσχυση του ρόλου των φορέων ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ιδρύθηκαν φορείς ισότητας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των φορέων και θα εγγυηθούν την ανεξαρτησία τους. Οι οδηγίες θεσπίζουν κοινές ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για φορείς ισότητας σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως:

  •      ενισχυμένες αρμοδιότητες των φορέων ισότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και των διακρίσεων λόγω φύλου στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
  •      νομική απαίτηση για τους φορείς ισότητας να είναι ανεξάρτητοι από εξωτερικές επιρροές
  •      νομική απαίτηση παροχής επαρκών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων στους φορείς ισότητας
  •      απαίτηση για τα δημόσια ιδρύματα να διαβουλεύονται με φορείς ισότητας για θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις και τα όργανα ισότητας να εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν δραστηριότητες για την πρόληψη των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης , για παράδειγμα, προωθώντας τη θετική δράση και την ενσωμάτωση της ισότητας
  •      αυξημένες εξουσίες διεξαγωγής ερευνών και συμμετοχής στην επίλυση διαφορών σε υποθέσεις διακρίσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική

Επόμενα βήματα

Οι οδηγίες θα υπογραφούν τώρα και θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία στις διατάξεις των οδηγιών.

Ιστορικό

Οι φορείς ισότητας είναι δημόσιοι θεσμοί που προστατεύουν και παρέχουν βοήθεια σε θύματα διακρίσεων. Η νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα ορίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ιδρύσουν εθνικούς φορείς ισότητας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διακρίσεων λόγω φύλου και φυλετικής ή εθνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους φορείς ισότητας, τα κράτη μέλη έχουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις αρμοδιότητες, την ανεξαρτησία, τους πόρους, την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα τέτοιων φορέων.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε δύο προτάσεις για την ενίσχυση των φορέων ισότητας:

  • πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα για φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας, με νομική βάση το άρθρο 157 ΣΛΕΕ (συνήθης νομοθετική διαδικασία )
  • πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα για τους φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και του επαγγέλματος μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή φύλου προσανατολισμός, ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβασης και παροχής αγαθών και υπηρεσιών, με νομική βάση το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (διαδικασία συναίνεσης)

7.5.2024