Ενημερωμένα μέτρα αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό: πράσινο φως από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ «πράσινο φως» σε συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με επικαιροποιημένα μέτρα αλιείας στην περιοχή της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ( NEAFC ).

Μόλις εγκριθεί επίσημα, ο κανονισμός θα ενσωματώσει στη νομοθεσία της ΕΕ νέους κανόνες για τη διαχείριση, τη διατήρηση και τον έλεγχο της περιοχής NEAFC, καθώς και μέτρα ελέγχου για ορισμένα πελαγικά είδη στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με τα παράκτια κράτη. Το κείμενο θα συγκεντρώνει επίσης σε έναν ενιαίο κανονισμό όλα τα μέτρα NEAFC που καλύπτονται επί του παρόντος από διαφορετικούς κανονισμούς.

Πολλά κράτη μέλη δραστηριοποιούνται στον τομέα της NEAFC. Η μεταφορά αυτών των αλιευτικών μέτρων είναι επομένως σημαντική και θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό της συνεργασίας μας με τους διεθνείς εταίρους, καθώς και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Hilde Crevits, Φλαμανδική Υπουργός Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Οικογένειας και αρμόδια για την Αλιεία

Κύρια στοιχεία της ενημέρωσης

Τα νέα μέτρα NEAFC που πρόκειται να μεταφερθούν από τον κανονισμό περιλαμβάνουν αλλαγές για τη βελτίωση του ελέγχου των εργασιών μεταφόρτωσης στη θάλασσα, καθώς και κανόνες για τα απόβλητα από πλοία και την ανάκτηση χαμένων εργαλείων.

Με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας της αλιείας, 22 είδη θα προστεθούν στον κατάλογο των ειδών για τα οποία απαγορεύεται η απόρριψη αλιευμάτων , συμπεριλαμβανομένου του γάδου, της κοινής γλώσσας και της χωματίδας.

Προκειμένου να προστατευθούν ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα , όπως τα κοράλλια βαθέων υδάτων και τα σφουγγάρια, ο κανονισμός παρατείνει την απαγόρευση της αλιείας βυθού σε ορισμένες περιοχές έως το τέλος του 2027.

Επιπλέον, ο κανονισμός καλύπτει την εφαρμογή ορισμένων μέτρων ελέγχου που σχετίζονται με τέσσερα πελαγικά αλιεία στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, συγκεκριμένα το σκουμπρί, το σαφρίδιο, το προσφυγάκι και τη ρέγγα. Αυτά τα μέτρα έχουν συμφωνηθεί από την ΕΕ, τις Νήσους Φερόες, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε διαβουλεύσεις με τα παράκτια κράτη.

Ένα από αυτά τα μέτρα απαιτεί τη χρήση τεχνολογίας κάμερας και αισθητήρων για παρακολούθηση σε εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και επεξεργασίας, εάν μια εκφόρτωση υπερβαίνει τους 10 τόνους και εάν ζυγίζονται περισσότεροι από 3 000 τόνοι από αυτά τα πελαγικά είδη ετησίως.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο θα υποβληθεί τώρα σε νομικό και γλωσσικό έλεγχο πριν από την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ.

Ιστορικό

Η NEAFC είναι ο περιφερειακός οργανισμός διαχείρισης της αλιείας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων που καλύπτονται από τη «Σύμβαση για τη Μελλοντική Πολυμερή Συνεργασία στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό». Τα μέτρα που λαμβάνει η NEAFC είναι δεσμευτικά για τα συμβαλλόμενα μέρη της, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, εκτός από την περίπτωση αντιρρήσεων.

Στις 30 Ιουνίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Επίτροπος Virginijus Sinkevičius) δημοσίευσε την πρότασή της για ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ των πιο πρόσφατων συστάσεων της NEAFC που δεν καλύπτονται ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2024 και κατέληξαν στο κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ (Coreper). Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτόν τον φάκελο είναι ο Francisco Guerreiro (Verts/ALE).

14.2.2024