Επέκταση του επιδόματος στέγης- σίτισης και στους μηχανικούς ορεινών και νησιωτικών δήμων ζητά η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Την ανάγκη χορήγησης επιδόματος  στέγης και  σίτισης και στους υπηρετούντες ή νεοπροσλαμβανόμενους μηχανικούς σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους ζητά η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ως κίνητρο προσέλκυσης νέων επιστημόνων σε δύσκολες περιοχές της επικράτειας, δεδομένου ότι το κόστος διαβίωσης είναι απαγορευτικό σε σχέση με τις απαράδεκτες αποδοχές των υπαλλήλων.

Σε επιστολή της η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τους υπουργούς Επικρατείας Μάκη Βορίδη, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη ζητούν την επέκταση χορήγησης των επιδομάτων  των Ν.5043/2023 και Ν.4483/2017 και στο σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που υπηρετούν σε αντίστοιχες θέσεις, δηλαδή στους διπλωματούχους μηχανικούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της Επιστολής σχετικά για τον πρόσφατο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με συναδέλφους μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που διορίστηκαν με τον Διαγωνισμό 13Κ/2021, αλλά και επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 3ΓΒ/2023 που καταθέτουν τις αιτήσεις τους στον ΑΣΕΠ, αυτές τις ημέρες, τέθηκε το ακόλουθο εξαιρετικά εύλογο αίτημα, το οποίο στηρίζουμε απολύτως. Διεκδικούμε από τα συναρμόδια Υπουργεία την επέκταση χορήγησης των Επιδομάτων των Νόμων Ν.5043/2023 και Ν.4483/2017 στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν σε αντίστοιχες θέσεις, ανεξάρτητα από το Φορέα απασχόλησης. Δηλαδή τη χορήγηση επιδόματος και στέγης – σίτισης όχι μόνο στις κατηγορίες που προβλέπονται, αλλά και σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που αναλαμβάνουν Υπηρεσία σε ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.

Το παραπάνω μπορεί να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης νέων επιστημόνων σε δύσκολες περιοχές της επικράτειας, δεδομένου, ότι το κόστος διαβίωσης είναι απαγορευτικό σε σχέση με τις απαράδεκτες αποδοχές των Υπαλλήλων. Όπως είχαμε επισημάνει με αδιαμφισβήτητα στοιχεία στην επιστολή μας, οι προσφερόμενες θέσεις των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, μένουν και θα μείνουν ακάλυπτες λόγω της δικαιολογημένης απροθυμίας νέων επιστημόνων να αναλάβουν τεράστιες ευθύνες, με εξευτελιστικές αποδοχές, ειδικά σε δυσπρόσιτες και τουριστικές περιοχές, όπου οι μηνιαίες αποδοχές δεν επαρκούν, ούτε για το κόστος στέγασης.

Υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις που άδικα εξαιρούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του συνόλου των Υπηρεσιών στις αντίστοιχες περιοχές και ζητάμε τη συμπερίληψη τους σε αυτές.

α) Σύμφωνα με το Νόμο Υπ’ Αριθμ. 5043 Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις, και το Άρθρο 30 αυτού:

« Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

  1. Στους υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που υπηρετούν στους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αντίστοιχα, καταβάλλεται επίδομα για τη μερική κάλυψη του κόστους διαβίωσής τους, το ύψος του οποίου ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150) μηνιαίως. Η παροχή του πρώτου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στις εν λόγω υπηρεσίες των ανωτέρω αποκεντρωμένων διοικήσεων.
  2. Η παρ. 1 δεν ισχύει για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης».

β) Ενώ και στο Άρθρο 32 – Νόμος 4483/2017 – Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α ’87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

  1. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
  2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.
  3. Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής του άρθρου αυτού.»

10.1.2024